19 wrze­śnia Royal Navy poin­for­mo­wała, że lot­ni­sko­wiec HMS Prince of Wales opu­ścił stocz­nię w Rosyth i roz­po­czął pierw­szą fazę prób mor­skich – ozna­cza to także, że jed­no­cze­śnie na morzu znaj­dują się oba nowe bry­tyj­skie okręty tej klasy.

Stępka pod lot­ni­sko­wiec została poło­żona w maju 2011 roku. Uroczyste wodo­wa­nie odbyło się 21 grud­nia 2017 roku. Według pla­nów, okręt ma zostać prze­ka­zany Royal Navy jesz­cze w bie­żą­cym roku. Osiągnięcie goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej zaj­mie jesz­cze kilka lat – wów­czas Brytyjczycy mają dys­po­no­wać parą lot­ni­skow­ców, który może prze­no­sić m.in. wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Lockheed Martin F‑35B Lightning II.

Obecnie pro­to­ty­powy HMS Queen Elizabeth znaj­duje się na wschod­nim wybrzeżu Ameryki Północnej, gdzie weź­mie udział w ćwi­cze­niach połą­czo­nych z kolejną fazą prób i cer­ty­fi­ka­cji wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych Lockheed Martin F‑35B Lightning II. Pierwszy rejs ope­ra­cyjny grupy bojo­wej obej­mu­ją­cej okręt obej­mie także grupę lot­ni­czą skła­da­jącą się z maszyn nale­żą­cych do US Marine Corps.

Źródło: zbiam.pl