18 marca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o otwar­ciu ofert w prze­targu doty­czą­cym wery­fi­ka­cji i naprawy bie­żą­cej pęd­nika cyklo­idal­nego zamon­to­wa­nego na nisz­czy­cielu min ORP Kormoran.

Może Cię zainteresować:

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o otwar­ciu ofert w prze­targu doty­czą­cym wery­fi­ka­cji i naprawy bie­żą­cej pęd­nika cyklo­idal­nego zamon­to­wa­nego na nisz­czy­cielu min ORP Kormoran. Czytaj dalej

Powyższe postę­po­wa­nie uru­cho­miono 12 marca i doty­czy pęd­nika cyklo­idal­nego Voith Schneider VSP21GH/160, który dotych­czas prze­pra­co­wał 2678 godzin. Zauważona nie­spraw­ność obej­muje wery­fi­ka­cję przy­czyny poja­wie­nia się śla­dów oleju na wodzie – zama­wia­jący zakłada, że może to być wyciek. Z tego też względu wyma­gane jest doko­wa­nie okrętu – całość prac ma zostać wyko­nana w ciągu 30 dni od momentu ogło­sze­nia goto­wo­ści do przej­ścia jed­nostki do stoczni remon­to­wej.

Zamawiający prze­wi­dział na reali­za­cję naprawy kwotę 500 tys. zło­tych brutto. Ostatecznie wpły­nęły dwie oferty – Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku wyce­niła usługę na 170 tys. zło­tych brutto, a Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 516 tys. zło­tych brutto.

Źródło: zbiam.pl