9 stycz­nia Marynarka Wojenna Republiki Korei poin­for­mo­wała o wyco­fa­niu ze służby trzech okrę­tów eskor­to­wych dwóch typów. Potrójna uro­czy­stość miała miej­sce 24 grud­nia zeszłego roku – jed­nostki zostaną zastą­pione fre­ga­tami nowej gene­ra­cji budo­wa­nymi przez prze­mysł lokalny.

Służbę we flo­cie zakoń­czyły dwie fre­gaty typu Ulsan – Masan (w służ­bie do 20 lipca 1985 roku) oraz Kyeongbuk (w służ­bie od 30 maja 1986 roku). Są to kolejne jed­nostki powyż­szego typu, które wyco­fano – z dzie­wię­ciu w linii pozo­stały jedy­nie cztery. Trzecim okrę­tem, który wyco­fano 24 grud­nia, jest kor­weta Suncheon (w służ­bie od 1989 roku), nale­żący do typu Pohang. Według obec­nych dekla­ra­cji cała trójka ma zostać wyko­rzy­stana do wspar­cia ćwi­czeń floty, co może suge­ro­wać uży­cie ich w cha­rak­te­rze celów pły­wa­ją­cych – co cie­kawe, kor­wety typu Pohang tra­fiły do służby w cha­rak­te­rze daru rządu Republiki Korei do zaprzy­jaź­nio­nych państw (Peru, Wietnamu, Filipin, Egiptu).

Obecnie oba typy okrę­tów eskor­to­wych są zastę­po­wane przez fre­gaty typu Incheon (sześć zbu­do­wa­nych w latach 2010 – 2016) oraz Daegu (Seul pla­nuje zbu­do­wać osiem jed­no­stek, spo­śród któ­rych w linii znaj­duje się pro­to­typ, a w bie­żą­cym roku do służby mają tra­fić dwie kolejne).

Źródło: zbiam.pl