13 stycz­nia Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec poin­for­mo­wało Bundestag o roz­strzy­gnię­ciu prze­targu na wybór pod­miotu, który będzie reali­zo­wać budowę czte­rech fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych nowego poko­le­nia MKS180.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

13 stycz­nia Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec poin­for­mo­wało Bundestag o roz­strzy­gnię­ciu prze­targu na wybór pod­miotu, który będzie reali­zo­wać budowę czte­rech fre­gat nowego poko­le­nia MKS180. Czytaj dalej

Zwycięstwo w powyż­szym postę­po­wa­niu przy­znano holen­der­sko-nie­miec­kiemu kon­sor­cjum skła­da­ją­cemu się z kon­cernu Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. oraz Blohm & Voss. W poko­na­nym polu zna­la­zła się oferta German Navy Yards z Kilonii. Zgodnie z dekla­ra­cją przed­sta­wi­cieli kon­cernu Damen, mon­taż okrę­tów będzie pro­wa­dzony na tere­nie stoczni Blohm & Voss w Hamburgu, ogó­łem 70% war­to­ści umowy ma zostać wyge­ne­ro­wana przez prze­mysł lokalny. Zgodnie z pro­ce­durą prze­tar­gową, wynik może zostać zaskar­żony przez prze­gra­nego.

Fregaty MKS180 mają peł­nić zada­nia ochrony prze­ciw­lot­ni­czej i prze­ciw­ra­kie­to­wej zespo­łów jed­no­stek nawod­nych, posia­dać zdol­ność zwal­cza­nia celów nawod­nych oraz pod­wod­nych. Wstępnie okre­ślony zestaw uzbro­je­nia ma obej­mo­wać uni­wer­salną armatę kali­bru 127 mm, pio­nowe wyrzut­nie poci­sków, prze­strzeń dla dwóch wyrzutni sys­temu RAM Block 2. Pokład lot­ni­czy oraz prze­strzeń han­ga­rowa ma dys­po­no­wać zdol­no­ścią do współ­pracy ze śmi­głow­cami i bez­za­ło­go­wymi apa­ra­tami lata­ją­cymi o mak­sy­mal­nej masie star­to­wej 15 ton.

Zwycięstwo holen­der­sko-nie­miec­kiego kon­sor­cjum, jeśli prze­ro­dzi się w kon­trakt, będzie sta­no­wić kolejny ele­ment zacie­śnie­nia współ­pracy prze­my­słowo-woj­sko­wej obu państw. To zaś może dać prze­wagę Niemcom w holen­der­skim postę­po­wa­niu doty­czą­cym wyboru dostawcy okrę­tów pod­wod­nych nowego poko­le­nia.

Źródło: zbiam.pl