27 paź­dzier­nika US Navy poin­for­mo­wała, że nisz­czy­ciel rakie­towy USS John S. McCain zakoń­czył pro­ces napraw i roz­po­czął pierw­sze próby mor­skie mające pozwo­lić na spraw­dze­nie w prak­tyce dzia­ła­nia nowych sys­te­mów pokła­do­wych, a także cer­ty­fi­ka­cję pozwa­la­jącą na ponowne dzia­ła­nia ope­ra­cyjne, które zapla­no­wano na lato przy­szłego roku.

Okręt, sta­cjo­nu­jący w Japonii, prze­cho­dził remont po wypadku, w któ­rym uczest­ni­czył 21 sierp­nia 2017 roku. W jego wyniku nisz­czy­ciel został sta­ra­no­wany przez tan­ko­wiec Alnic MC, a skut­kiem tego była śmierć dzie­się­ciu człon­ków załogi ame­ry­kań­skiej jed­nostki. Po zda­rze­niu, które miało miej­sce w rejo­nie Cieśniny Malakka, US Navy pod­jęła decy­zję o prze­trans­por­to­wa­niu uszko­dzo­nego okrętu do Jokosuki, gdzie pod­jęto pro­ces napraw – do listo­pada 2018 roku pro­wa­dzono je w suchym doku, a póź­niej kon­ty­nu­owano przy nabrzeżu.

Kolizja nisz­czy­ciela USS John S. McCain była drugą, w krót­kim odstę­pie czasu. 17 czerwca 2017 roku doszło do incy­dentu z udzia­łem bliź­nia­czego USS Fitzgerald, na pokła­dzie któ­rego zgi­nęło sied­miu człon­ków załogi. Ten okręt jest napra­wiany w stoczni Huntington Ingalls Industries w Pascagoula w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: zbiam.pl