23 sierp­nia w stoczni German Naval Yards w Kilonii odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wej kor­wety rakie­to­wej Oz, dru­giej jed­nostki typu Sa’ar 6 budo­wa­nych w Niemczech na zamó­wie­nie Izraela.

Może Cię zainteresować:

Nowe U-Booty z Kilonii. tkMS buduje okręty podwodne dla wielu marynarek wojennych [ANALIZA]

Nowe U-Booty z Kilonii. tkMS buduje okręty podwodne dla wielu marynarek wojennych [ANALIZA]

23 sierp­nia w stoczni German Naval Yards w Kilonii odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wej kor­wety rakie­to­wej Oz, dru­giej jed­nostki typu Sa’ar 6 budowanej dla marynarki wojennej Izraela. Czytaj dalej

Kontrakt na budowę serii kor­wet typu Sa’ar 6 został pod­pi­sany w maju 2015 roku. Uroczystość pale­nia blach prze­zna­czo­nych do budowy pro­to­typu miała miej­sce w lutym 2018 roku. W bie­żą­cym roku to już dru­gie wodo­wa­nie jed­nostki dla Izraela, 23 maja zwo­do­wano pro­to­ty­powy INS Magen. Nowe kor­wety mają pozwo­lić na reali­za­cję zadań ope­ra­cyj­nych na wodach Morza Śródziemnego. W pro­jek­cie Niemcy współ­pra­co­wali z Izraelczykami, któ­rzy dostar­czą część wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pokła­do­wego – m.in. sta­cję radio­lo­ka­cyjną EL/M‑2248 MF-STAR, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska arty­le­ryj­skie Typhoon czy pio­nowe wyrzut­nie i poci­ski Barak‑8.

Korwety typu Sa’ar 6 mają dłu­gość 90 metrów i 13 metrów sze­ro­ko­ści. Ich wypor­ność ma oscy­lo­wać około 1900 ton. Stanowią odmianę pro­jektu MEKO A‑100. W ramach pro­gramu Izrael prze­jął od Stanów Zjednoczonych (poprzez pro­ce­durę EDA) śmi­głowce pokła­dowe Sikorsky SH-60F Seahawk.

Źródło: zbiam.pl