29 wrze­śnia tkMS poinformował, że w stoczni w Kilonii odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia okrętu pod­wod­nego S44, czwar­tego i jed­no­cze­śnie ostat­niego okrętu typu 209/1400mod budo­wa­nego na zamó­wie­nie Egiptu. 

Ze względu na prze­pisy epi­de­mio­lo­giczne w uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyła nie­wielka grupa gości, w tym dowódca Marynarki Wojennej Egiptu oraz pre­zes ThyssenKrupp Marine Systems. Egipt zamó­wił drugą parę okrę­tów Typu 209/1400mod w 2015 roku. Była to opcja bazo­wej umowy, którą zawarto w 2011 roku. Dotychczas spo­śród nich do służby w Marynarce Wojennej Egiptu wcie­lono trzy z nich: S41 w grud­niu 2016 roku, S42 w sierp­niu 2017, a S43 w kwiet­niu 2020. Cała seria pozwoli na zastą­pie­nie dotych­czas eks­plo­ato­wa­nych okrę­tów pod­wod­nych chiń­skiego typu Romeo, które pod koniec XX wieku zmo­der­ni­zo­wano z udzia­łem firm ame­ry­kań­skich. 

Zamówienie okrę­tów pod­wod­nych w stocz­niach nie­miec­kich jest czę­ścią reali­zo­wa­nego planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Marynarki Wojennej Egiptu. Wśród dotych­cza­so­wych pro­jek­tów objął on zakup we Francji dwóch wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów desan­to­wych typu Mistral, fre­gaty typu FREMM, kor­wet typu Gowind, w Stanach Zjednoczonych czte­rech okrę­tów rakie­to­wych typu Ambassador. W ciągu naj­bliż­szych mie­sięcy można spo­dzie­wać się kon­ty­nu­acji zaku­pów, m.in. we Włoszech, gdzie pla­no­wany jest zakup kilku fre­gat typu FREMM. W przy­szło­ści pla­no­wany jest także zakup nowych wyspe­cja­li­zo­wa­nych okrę­tów prze­ciw­mi­no­wych.

Źródło: zbiam.pl (fot.: tkMS)