6 listo­pada w stoczni Kawasaki Heavy Industries w Kobe odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nego okrętu pod­wod­nego JS Tōryū, dwu­na­stego okrętu pod­wod­nego typu Sōryū budo­wa­nego dla Sił Samoobrony Japonii.

Według dekla­ra­cji jed­nostka ma wejść do służby w pierw­szej poło­wie 2021 roku i będzie drugą powyż­szego typu wypo­sa­żoną w bate­rie litowo-jonowe. W oce­nie spe­cja­li­stów japoń­skich powyż­sza tech­no­lo­gia ma zwięk­szyć moż­li­wo­ści ope­ra­cyjne okrę­tów pod­wod­nych. Trudno okre­ślić na ile takie roz­wią­za­nie okaże się przy­szło­ściowe.

Dwanaście jed­no­stek typu Sōryū ma sta­no­wić ważny ele­ment Morskich Sił Samoobrony Japonii. Obecnie w stocz­niach tego kraju pro­wa­dzone są już prace przy budo­wie okrę­tów pod­wod­nych nowego typu, który obec­nie jest okre­ślany jako 29SS. Chrzest i wodo­wa­nie pro­to­typu ma nastą­pić w lutym przy­szłego roku, według dostęp­nych infor­ma­cji ma to być roz­wi­nię­cie typu Sōryū – wypor­ność wzro­śnie o około 100 ton, a układ napę­dowy będzie wypo­sa­żony w bate­rie litowo-jonowe.

Źródło: zbiam.pl