5 marca w Kobe odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Morskich Siłach Samoobrony Japonii okrętu pod­wod­nego JS Ōryū – jede­na­stej jed­nostki typu Sōryū.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

Okręt został zbu­do­wany w japońskiej stoczni Mitsubishi Heavy Industries, która łącz­nie zbu­do­wała już sześć jed­no­stek powyż­szego typu. Położenie stępki odbyło się w listo­pa­dzie 2015 roku. Czytaj dalej

Okręt został zbu­do­wany w stoczni Mitsubishi Heavy Industries, która łącz­nie zbu­do­wała już sześć jed­no­stek powyż­szego typu. Położenie stępki odbyło się w listo­pa­dzie 2015 roku, nato­miast uro­czy­stość wodo­wa­nia 4 paź­dzier­nika 2018 roku. Pierwszym por­tem macie­rzy­stym będzie Kure, gdzie sta­cjo­nuje 1. Flotylla Okrętów Podwodnych Sił Samoobrony.

Istotną nowo­ścią JS Ōryū jest zasto­so­wa­nie bate­rii litowo-jono­wych – jest to pierw­szy (z dwóch) okrę­tów wypo­sa­żo­nych w bate­rie tego typu w Japonii. Według jed­nej z opi­nii, zasto­so­wa­nie powyż­szej tech­no­lo­gii pozwoli na zwięk­sze­nie poten­cjału ope­ra­cyj­nego kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych.

Źródło: zbiam.pl