Izraelska marynarka przetestowała pocisk Gabriel V.

25 wrze­śnia Ministerstwo Obrony Izraela poin­for­mo­wało o prze­pro­wa­dze­niu próby prze­ciw­o­krę­to­wego sys­temu rakie­to­wego Israel Aerospace Industries Gabriel V – dotych­czas wybra­nego przez Siły Obronne tego pań­stwa, a także przez Finlandię

Według ofi­cjal­nego komu­ni­katu, pierw­sze próby prze­pro­wa­dzono w dru­giej poło­wie wrze­śnia z udzia­łem jed­nej z kor­wet typu Sa’ar 5. Testy mają potwier­dzić moż­li­wo­ści sys­temu Gabriel V – zgod­nie z ofi­cjal­nymi infor­ma­cjami, ma on dys­po­no­wać zwięk­szo­nym zasię­giem ope­ra­cyj­nym (według danych fiń­skich prze­kra­cza­ją­cym 200 km) oraz zaawan­so­wa­nym ukła­dem napro­wa­dza­nia. Według czę­ści danych, prace nad sys­te­mem zapo­cząt­ko­wano w Izraelu w 2009 roku. 

Opracowany przez kon­cern IAI Gabriel V ma zostać wdro­żony do eks­plo­ata­cji na okrę­tach Sił Obronnych Izraela (przede wszyst­kim kor­wet). Dodatkowo zdo­był już pierw­szy suk­ces eks­por­towy – w 2018 roku rząd Finlandii ogło­sił, że izra­el­ski sys­tem będzie sta­no­wić uzbro­je­nie fre­gat typu Pohjanmaa. 

Źródło: zbiam.pl