13 listo­pada Israel Shipyards Ltd. poin­for­mo­wał, że Ministerstwo Obrony Izraela pod­pi­sało kon­trakt wraz z powyż­szą stocz­nią w spra­wie reali­za­cji prac pro­jek­to­wych nad okrę­tami wojen­nymi typu Reshef, które w przy­szło­ści mają zastą­pić w linii obec­nie eks­plo­ato­wane kutry typu Sa’ar 4.5.

Może Cię zainteresować:

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Israel Shipyards Ltd. poin­for­mo­wał, że Ministerstwo Obrony Izraela pod­pi­sało kon­trakt z powyż­szą stocz­nią w spra­wie reali­za­cji prac pro­jek­to­wych nad okrę­tami typu Reshef. Czytaj dalej

Nowe jed­nostki, które mają bazo­wać na pro­jek­cie ISL S‑72, mają zwięk­szyć moż­li­wo­ści ope­ra­cyjne izra­el­skich sił mor­skich, szcze­gól­nie w ochro­nie mor­skiej strefy eko­no­micz­nej, w tym insta­la­cji wydo­byw­czych. Będą sta­no­wić uzu­peł­nie­nie dla wie­lo­za­da­nio­wych kor­wet typu Sa’ar 6, które są obec­nie budo­wane w Republice Federalnej Niemiec.

Projekt ISL S‑72 został opra­co­wany w 2018 roku jako odpo­wiedź izra­el­skiego prze­my­słu stocz­nio­wego na glo­balne zain­te­re­so­wa­nie na wie­lo­za­da­niowe okręty wojenne klasy kor­weta. Według bazo­wej kon­fi­gu­ra­cji, S‑72 może mieć dłu­gość 72 metrów i wypor­ność ponad 800 ton. Większość ele­men­tów wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia ma pocho­dzić ze źró­deł lokal­nych. Co cie­kawe, bazowa kon­fi­gu­ra­cja prze­wyż­sza para­me­try typu Sa’ar 4.5 – mają dłu­gość 62 metrów i wypor­ność około 500 ton. Pierwsze z nich tra­fiły do służby w 1981 roku, a ostatni w 2003. Łącznie Izraelczycy eks­plo­atują osiem kutrów powyż­szego typu.

Źródło: zbiam.pl