18 lutego stocz­nia Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. poin­for­mo­wała o dostar­cze­niu Marynarce Wojennej Indii czwar­tej kor­wety typu Kamorta – INS Kavaratti. Tym samym zakoń­czono pro­gram budowy nowych jed­no­stek wyspe­cja­li­zo­wa­nych do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych.

Jednostka była budo­wana na mocy kon­traktu pod­pi­sa­nego pomię­dzy stocz­nią oraz Marynarką Wojenną Indii w 2003 roku. Stępka pod Kavaratti została poło­żona w stycz­niu 2012 roku w stoczni GRSE Ltd. w Kolkacie, a wodo­wa­nie odbyło się w maju 2015 roku – podob­nie jak trzy bliź­nia­cze ma bazo­wać w Visakhapatnam we wschod­niej czę­ści kraju.

Może Cię zainteresować:

Arrowhead 140. Kontrakt na fre­gaty dla Royal Navy

Arrowhead 140. Kontrakt na fre­gaty dla Royal Navy

18 lutego stocz­nia Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd. poin­for­mo­wała o dostar­cze­niu Marynarce Wojennej Indii czwar­tej kor­wety typu Kamorta – INS Kavaratti. Czytaj dalej

Korwety typu Kamorta są prze­zna­czone do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych. Wypierają 3300 ton i mają dłu­gość 109 metrów. Napęd w ukła­dzie CODAD pozwala na osią­gnię­cie pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej 25 węzłów, a zasięg wynosi około 3500 mil mor­skich. Załoga składa się z 193 osób. Wyposażenie pokła­dowe sta­nowi połą­cze­nie wypo­sa­że­nia lokal­nego oraz spraw­dzo­nych ele­men­tów pro­du­ko­wa­nych przez part­ne­rów zagra­nicz­nych. Na rufie przy­go­to­wano infra­struk­turę dla śmi­głowca pokła­do­wego, obec­nie może to być Ka-28, nato­miast w przy­szło­ści zostaną zastą­pione przez Sikorsky MH-60R Seahawk.

Stocznia GRSE Ltd. wraz z rzą­dem Indii pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe ukie­run­ko­wane na eks­port pro­jektu – dotych­czas można odno­to­wać próbę sprze­daży okrę­tów tego typu do Filipin oraz Brazylii.

Źródło: zbiam.pl