23 marca Gdańsk opu­ścił holow­nik H‑1 Gniewko, druga jed­nostka typu B860 budo­wana przez stocz­nię Remontowa Shipbuilding S.A. na zamó­wie­nie Inspektoratu Uzbrojenia dla Marynarki Wojennej.

Może Cię zainteresować:

Kormoran do naprawy. Kontrakt dla Remontowej?

Kormoran do naprawy. Kontrakt dla Remontowej?

23 marca Gdańsk opu­ścił holow­nik H‑1 Gniewko, druga jed­nostka typu B860 budo­wana przez stocz­nię Remontowa Shipbuilding S.A. na zamó­wie­nie Inspektoratu Uzbrojenia dla Marynarki Wojennej. Czytaj dalej

Jednostka prze­szła do bazy mor­skiej w Gdyni. Jest to wynik tech­nicz­nego prze­ka­za­nia holow­nika użyt­kow­ni­kowi, 3. Flotylli Okrętów – obec­nie brak ter­minu ofi­cjal­nego wcie­le­nia do służby. Budowa Gniewko roz­po­częła się 16 marca 2018 roku, stępkę poło­żono 16 maja 2018 roku, a wodo­wa­nie odbyło się 5 marca 2019 roku. Jest to drugi holow­nik prze­ka­zany przez Remontowa Shipbuilding S.A. – pro­to­ty­powy Bolko został prze­ka­zany 10 stycz­nia, a uro­czy­ste pod­nie­sie­nie ban­dery miało miej­sce w Świnoujściu 25 lutego.

Holowniki typu B860, w licz­bie sze­ściu, zostały zamó­wione przez Inspektorat Uzbrojenia w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku w czerwcu 2017 roku. Każda z flo­tylli otrzyma po trzy jed­nostki. Są prze­zna­czone m.in. do zabez­pie­cze­nia bojo­wego oraz wspar­cia logi­stycz­nego na morzu i por­tach, wyko­ny­wa­nia dzia­łań zwią­za­nych z ewa­ku­acją tech­niczną, wspar­cia akcji ratow­ni­czych, trans­portu osób i zaopa­trze­nia, neu­tra­li­za­cji zanie­czysz­czeń, podej­mo­wa­nia z wody mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych.

Źródło: zbiam.pl