19 lutego holen­der­ski urząd zamó­wień woj­sko­wych DMO oraz kon­cern Damen pod­pi­sali kon­trakt doty­czący budowy okrętu wspar­cia logi­stycz­nego HNLMS Den Helder – według dekla­ra­cji zosta­nie dostar­czony Marynarce Wojennej Holandii w dru­gim kwar­tale 2024 roku.

Może Cię zainteresować:

Damen Shipyards z kontraktem na dostawę łodzi SAR 1906 dla tureckiej straży wybrzeża

Damen Shipyards z kontraktem na dostawę łodzi SAR 1906 dla tureckiej straży wybrzeża

19 lutego holen­der­ski urząd zamó­wień woj­sko­wych DMO oraz kon­cern Damen pod­pi­sali kon­trakt doty­czący budowy okrętu wspar­cia logi­stycz­nego HNLMS Den Helder. Czytaj dalej

Okręt będzie kosz­to­wać Holandię 375 mln euro i zapewni ponad stu lokal­nym pod­mio­tom gospo­dar­czym. Jednostka uzu­pełni poten­cjał logi­styczny floty, oparty obec­nie na HNLMS Karel Doorman, co pozwoli na roz­sze­rze­nie zakresu dzia­łań eks­pe­dy­cyj­nych sił mor­skich. Według dekla­ra­cji, obok zadań wspar­cia logi­stycz­nego HNLMS Den Helder będzie peł­nić rolę pły­wa­ją­cej plat­formy dla ope­ra­cji prze­ciw­nar­ko­ty­ko­wych oraz huma­ni­tar­nych. Plany zakła­dają, że okręt roz­pocz­nie dzia­ła­nia w dru­giej poło­wie 2025 roku.

Jednostka ma mieć dłu­gość 200 metrów, a eta­towa załoga będzie skła­dać się z 75 osób. Dodatkowo prze­wi­dziano moż­li­wość zaokrę­to­wa­nia dodat­ko­wych 75. Na pokła­dzie będzie można prze­trans­por­to­wać około 20 kon­te­ne­rów, a infra­struk­tura pokła­dowa pozwoli na zabra­nie kilku wiro­pła­tów. Dzięki opty­ma­li­za­cji kon­struk­cji zało­żono ogra­ni­cze­nie zuży­cia paliwa o 6% w sto­sunku do HNLMS Karel Doorman.

Źródło: zbiam.pl