HMS Audacious, czwarty z sied­miu okrę­tów pod­wod­nych typu Astute budo­wa­nych przez BAE Systems dla Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii (Royal Navy), wyszedł w morze ze stoczni w Barrow-in-Furness.

W stoczni wpro­wa­dzono nowe spo­soby pracy i zmie­nione pro­ce­dury, zgod­nie z wytycz­nymi rządu, aby mały zespół pra­cow­ni­ków mógł zapew­nić Royal Navy istotne wspar­cie przed wyj­ściem okrętu w morze, chro­niąc jed­no­cze­śnie swoje zdro­wie. Okręt pod­wodny wyszedł po raz pierw­szy na otwarte wody, zanim wyru­szył w inau­gu­ra­cyjną podróż do bazy Royal Navy w Clyde, domu bry­tyj­skich okrę­tów pod­wod­nych.

Cliff Robson, dyrek­tor zarzą­dza­jący działu okrę­tów pod­wod­nych w BAE Systems, powie­dział: „To nie­zwy­kle trudny czas dla pra­cow­ni­ków, ich rodzin i spo­łecz­no­ści, ale, jak to czę­sto bywa w cza­sach wiel­kich prze­ciw­no­ści losu, naprawdę dobrze jest widzieć, jak wszy­scy się spo­ty­kają w celu wspie­ra­nia kry­tycz­nych rzą­do­wych pro­gra­mów obron­nych i pomocy w dostar­cze­niu HMS Audacious”.

Ian Booth, dyrek­tor wyko­naw­czy Submarine Delivery Agency, powie­dział: „Wyjście HMS Audacious z Barrow jest waż­nym osią­gnię­ciem w pro­gra­mie budowy okrę­tów pod­wod­nych typu Astute. Dostarczanie tych nie­zwy­kle skom­pli­ko­wa­nych jed­no­stek zależy od dosko­nale wykwa­li­fi­ko­wa­nych, budu­ją­cych je pra­cow­ni­ków i ści­słej współ­pracy z naszymi part­ne­rami prze­my­sło­wymi w całym łań­cu­chu dostaw, aby zapew­nić Royal Navy pro­dukt naj­wyż­szej klasy. Jestem nie­zmier­nie wdzięczny wszyst­kim czy­nią­cym zna­czące wysiłki na rzecz wyko­na­nia tego kroku milo­wego i za ich klu­czową rolę, jaką ode­grali w obli­czu nie­spo­ty­ka­nych oko­licz­no­ści, aby HMS Audacious wyszedł w morze.

Wyjście okrętu w morze nastą­piło kilka dni po tym, gdy Stały Sekretarz Ministerstwa Obrony, Sir Stephen Lovegrove, podzię­ko­wał prze­my­słowi obron­nemu za jego wysiłki w nie­prze­rwa­nym wyko­ny­wa­niu kry­tycz­nych i waż­nych dla kraju ope­ra­cji i pro­gra­mów obron­nych w trud­nych i nie­spo­dzie­wa­nych cza­sach, jakie spo­tkały Wielką Brytanię.

Jednostki typu Astute mają wypor­ność 7 400 ton i dłu­gość 97 metrów. Te okręty pod­wodne dys­po­nują naj­lep­szymi zdol­no­ściami, jakie kie­dy­kol­wiek dostar­czono Royal Navy. Pierwsze trzy okręty: HMS Astute, HMS Ambush i HMS Artful są już w służ­bie, a ostat­nie trzy jed­nostki tego typu znaj­dują się na róż­nych eta­pach budowy w stoczni w Barrow.

Źródło: BAE Systems