30 czerwca w bazie Garden Island w Sydney odbyła się uro­czy­stość wyco­fa­nia ze służby w Royal Australian Navy fre­gaty rakie­to­wej HMAS Newcastle, jed­nej z ostat­nich typu Adelaide znaj­du­ją­cych się w rękach Australijczyków.

Okręt został zbu­do­wany w latach 1989 – 93 przez stocz­nię Australian Marine Engineering Consolidated w Williamstown na licen­cji rządu Stanów Zjednoczonych. Łącznie Royal Australian Navy zamó­wiła sześć fre­gat tego typu, które sta­no­wiły wer­sję typu Oliver Hazard Perry. Dwie z nich (Newcastle oraz Melbourne) zbu­do­wano na licen­cji w Australii. W dru­giej poło­wie lat 90. XX wieku pod­jęto decy­zję o grun­tow­nej moder­ni­za­cji czte­rech z nich – w jej ramach otrzy­mały nowe wypo­sa­że­nie elek­tro­niczne oraz roz­bu­do­wano zestaw uzbro­je­nia.

W cza­sie swo­jej służby okręt brał udział w licz­nych ope­ra­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych. Wśród nich można wymie­nić misję poko­jową na wodach Timoru Wschodniego, dzia­ła­nia bojowe w Zatoce Perskiej, pomocy cywi­lom w cza­sie zama­chu stanu na Fidżi.

W Royal Australian Navy fre­gaty typu Adelaide są zastę­po­wane przez nisz­czy­ciele rakie­towe typu Hobart (dwa z trzech już w linii). Z tego też względu naj­młod­sza para została zaofe­ro­wana na sprze­daż. Przez pewien czas zain­te­re­so­wa­nie ich zaku­pem wyra­żała Polska, jed­nak osta­tecz­nie nie doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu (który mógł jed­no­cze­śnie objąć także uży­wane śmi­głowce S-70B Seahawk oraz pakiet uzbro­je­nia). Obecnie część źró­deł wska­zuje, że HMAS Newcastle oraz bliź­nia­czy HMAS Melbourne tra­fią do Chile.

Źródło: zbiam.pl