15 stycz­nia fiń­ski kon­cern Patria poin­for­mo­wał o prze­ka­za­niu Marynarce Wojennej Finlandii pierw­szego okrętu rakie­to­wego typu Hamina, któ­rzy prze­szedł pro­ces grun­tow­nej moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pokła­do­wego.

Może Cię zainteresować:

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Koncern Patria poin­for­mo­wał o prze­ka­za­niu fińskiej flocie pierw­szego okrętu typu Hamina, któ­rzy prze­szedł pro­ces moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pokła­do­wego. Czytaj dalej

Pierwszym okrę­tem był Tornio, który pełni służbę od maja 2003 roku. Prace nad moder­ni­za­cją okrę­tów roz­po­częły się w 2018 roku i mają zakoń­czyć się do końca 2021 roku. Dzięki temu będą mogły słu­żyć do lat 30. XXI wieku i sta­no­wić cenne uzu­peł­nie­nie dla obec­nie pro­jek­to­wa­nych kor­wet.

W ramach moder­ni­za­cji okręty typu Hamina zostały prze­zbro­jone – w miej­sce 57 mm armaty Boforsa są mon­to­wane 40 mm tego samego pro­du­centa, dwa sta­no­wi­ska wkm kali­bru 12,7 mm zostały zastą­pione poje­dyn­czym bez­za­ło­go­wym sta­no­wi­skiem Saab Trackfire z wkm 12,7 mm, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe RBS-15 zastą­piły izra­el­skie Gabriel Mk.5. Dodatkowo zestaw uzbro­je­nia został roz­sze­rzony o wyrzut­nie lek­kich tor­ped ZOP kali­bru 400 mm. Wyposażenie elek­tro­niczne obej­muje sys­tem kie­ro­wa­nia walką Saab 9LV (w miej­sce Atlas ANCS 2000), a także zmo­der­ni­zo­wane układy obser­wa­cji (Saab Ceros 2000 oraz radar TRS-3D). Aby przy­sto­so­wać do walki z okrę­tami pod­wod­nymi jed­nostki otrzy­mują holo­wany sonar Kongsberg ST2400.

Źródło: zbiam.pl