30 marca ekwa­dor­ska stocz­nia ASTINAVE EP poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z nie­miecką stocz­nią Fassmer w pro­gra­mie zapro­jek­to­wa­nia i dostar­cze­nia Marynarce Wojennej Ekwadoru wie­lo­za­da­nio­wego okrętu bojo­wego.

Może Cię zainteresować:

Deutsche Marine: systemy elektroniczne Hensoldt dla korwet K-130

Deutsche Marine: systemy elektroniczne Hensoldt dla korwet K-130

Ekwa­dor­ska stocz­nia ASTINAVE EP poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z nie­miecką stocz­nią Fassmer w pro­gra­mie zapro­jek­to­wa­nia i dostar­cze­nia Marynarce Wojennej Ekwadoru wie­lo­za­da­nio­wego okrętu bojo­wego Czytaj dalej

Jednostka, bazu­jąca na pro­jek­cie MPV70 Mk.II ofe­ro­wa­nym przez nie­miecki pod­miot, zosta­nie zbu­do­wana w stoczni ASTINAVE EP W Guayaquil z pomocą tech­niczną ze strony Fassmer. Oferta nie­miec­kiego pod­miotu została wybrana w grud­niu zeszłego roku, wów­czas poko­nała pięć innych firm chcą­cych dostar­czyć stro­nie ekwa­dor­skiej pro­jekt wraz z nie­zbęd­nym know-how.

Wielozadaniowy okręt pro­jektu MPV70 Mk.II ma peł­nić zada­nia patro­lowo-logi­styczne, a także być zdol­nym do uczest­nic­twa w misjach o cha­rak­te­rze huma­ni­tar­nym. Dzięki prze­strzeni ładun­ko­wej może zabrać kon­te­nery TEU, któ­rych prze­ła­du­nek może odby­wać się przy pomocy pokła­do­wego dźwigu. Dodatkowo jed­nostka ma pokład lot­ni­czy dla śred­niego śmi­głowca (bez moż­li­wo­ści han­ga­ro­wa­nia). Cechą cha­rak­te­ry­styczną jest zasto­so­wa­nie zin­te­gro­wa­nego masztu, który został zapro­jek­to­wany we współ­pracy z wło­ską firmą Virtualabs S.R.L.

Źródło: zbiam.pl