29 wrze­śnia Marynarka Wojenna Egiptu oraz stocz­nia Alexandria Shipyard poin­for­mo­wali o pod­pi­sa­niu umowy licen­cyj­nej z kon­cer­nem tkMS w spra­wie budowy w egip­skiej stoczni wie­lo­za­da­nio­wej fre­gaty MEKO A200EN. 

Według komu­ni­katu strony egip­skiej, kon­trakt na budowę okrętu ma zostać zawarty w 2021 roku, a pomocą tech­niczną dla stoczni będą spe­cja­li­ści tkMS. Docelowo budowa może objąć cztery jed­nostki — cały pro­gram może kosz­to­wać Kair około 2,7 mld euro. Początkowo zakła­dano plan zamó­wie­nia sze­ściu jed­no­stek, jed­nak osta­tecz­nie ich liczba została zre­du­ko­wana do czte­rech. Będą to kolejne okręty nie­miec­kiego pro­jektu zamó­wione dla Marynarki Wojennej Egiptu – obec­nie tkMS koń­czy reali­za­cje kon­traktu na cztery okręty pod­wodne Typu 209/1400mod. 

Co cie­kawe Kair nego­cjuje także zakup we Włoszech od dwóch do sze­ściu wie­lo­za­da­nio­wych fre­gat typu FREMM (w tym dwóch z par­tii zamó­wio­nej dla Marynarki Wojennej tego kraju). Trudno okre­ślić czy zacie­śnie­nie współ­pracy z Niemcami nie ogra­ni­czy szans Włochów. 

W ostat­nich latach Egipt staje się głów­nym arab­skim odbiorcą nie­miec­kiego uzbro­je­nia. Tylko w zeszłym roku war­tość dostar­czo­nego sprzętu wynio­sła około 1 mld dola­rów. Część fun­du­szy prze­zna­czo­nych na zakupy pocho­dzi z innych państw arab­skich, m.in. Arabii Saudyjskiej.  

Dla pro­gramu MEKO Egipt może być kolej­nym suk­ce­sem w seg­men­cie fre­gat. Dotychczas jed­nostki typo­sze­regu A200 tra­fiły do służby w Republice Południowej Afryki (cztery typu Valour) oraz Algierii (dwie typu El Radii). Dodatkowo tkMS pro­muje swoje roz­wią­za­nia w innych pań­stwach, m.in. w Grecji, która być może zamówi cztery jed­nostki w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji sił mor­skich. Podobnie jak w przy­padku Egiptu, ma to zwią­zek z rosną­cym zaan­ga­żo­wa­niem Turcji w regio­nie. 

Źródło: zbiam.pl