9 kwiet­nia w stoczni kon­cernu tkMS w Kilonii odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia Marynarce Wojennej Egiptu trze­ciego okrętu pod­wod­nego Typu 209/1400mod budo­wa­nego przez prze­mysł nie­miecki na zamó­wie­nie tego bli­skow­schod­niego kraju.

Może Cię zainteresować:

Nowe U-Booty z Kilonii. tkMS buduje okręty podwodne dla wielu marynarek wojennych [ANALIZA]

Nowe U-Booty z Kilonii. tkMS buduje okręty podwodne dla wielu marynarek wojennych [ANALIZA]

9 kwiet­nia w stoczni kon­cernu tkMS w Kilonii odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia Marynarce Wojennej Egiptu trze­ciego okrętu pod­wod­nego Typu 209/1400mod. Czytaj dalej

Ze względu na panu­jącą glo­balną epi­de­mię, kwiet­niowa uro­czy­stość miała cha­rak­ter robo­czy. Okręt, który nosi jedy­nie ozna­cze­nie alfa­nu­me­ryczne S43, dołą­czy do dwóch innych, które są eks­plo­ato­wane w Egipcie – S41 prze­ka­zano w grud­niu 2016 roku, a S42 w sierp­niu 2017. Obecnie w Kilonii pro­wa­dzone są prace przy S44, który ma być dostar­czony zama­wia­ją­cemu w 2021 roku. Nowe jed­nostki pozwolą na grun­towne odmło­dze­nie floty pod­wod­nej, która obec­nie koń­czy eks­plo­ata­cję zbu­do­wa­nych w Chinach kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów typu Romeo (czę­ściowo zostały zmo­der­ni­zo­wane z udzia­łem firm ame­ry­kań­skich).

Zakup okrę­tów Typu 209/1400mod sta­no­wił ele­ment moder­ni­za­cji mary­narki wojen­nej Egiptu, która w ostat­nich latach prze­cho­dzi znaczne zmiany – do służby tra­fiły dwa wie­lo­za­da­niowe okręty desan­towe typu Mistral, fre­gata rakie­towa typo­sze­regu FREMM, zamó­wiono cztery kor­wety rakie­towe typo­sze­regu Gowind, a także ode­brano w Stanach Zjednoczonych cztery okręty rakie­towe typu Ambassador Mk.III oraz prze­jęto (poprzez pro­gram EDA) dwa nisz­czy­ciele min typu Osprey.

Źródło: zbiam.pl