25 stycz­nia w stoczni kon­cernu Fincantieri w Riva Trigoso odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty rakie­to­wej Emilio Bianchi – dzie­sią­tej jed­nostki typo­sze­regu FREMM budo­wa­nej dla Marynarki Wojennej Włoch.

Może Cię zainteresować:

Naval Group: kolejna fregata typu FREMM dostar­czona Marine Nationale

Naval Group: kolejna fregata typu FREMM dostar­czona Marine Nationale

W stoczni kon­cernu Fincantieri w Riva Trigoso odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia fre­gaty rakie­to­wej Emilio Bianchi – dzie­sią­tej jed­nostki typo­sze­regu FREMM budo­wa­nej dla Marynarki Wojennej Włoch. Czytaj dalej

Stępka pod jed­nostkę typu FREMM została poło­żona w stycz­niu 2018 roku. Według pla­nów trafi do użyt­kow­nika w kwiet­niu 2021 roku, pierw­szym por­tem macie­rzy­stym ma być Tarent. Jest to ostat­nia fre­gata powyż­szego typu budo­wana dla Włochów – obec­nie w służ­bie znaj­duje się już osiem z nich. Większość z nich (w tym Emilio Bianchi) repre­zen­tuje wer­sję wie­lo­za­da­niową. Pozwoliły na zastą­pie­nie w linii fre­gat typów Lupo oraz Maestrale.

Program fre­gat typo­sze­regu FREMM jest reali­zo­wany przez Włochy oraz Francję. Dotychczas klienci zamó­wili dwa­dzie­ścia jed­no­stek typu FREMM (dzie­sięć Włosi, osiem Francuzi i po jed­nym Egipt oraz Maroko). Dodatkowo kon­cern Fincantieri pro­wa­dzi dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe w Stanach Zjednoczonych, które mogą zaowo­co­wać zdo­by­ciem kon­traktu na 20 fre­gat rakie­to­wych nowej gene­ra­cji FFG(X).

Źródło: zbiam.pl