3 stycz­nia Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poin­for­mo­wała o uru­cho­mie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego na zakup wie­lo­za­da­nio­wego statku ratow­ni­czego dla powyż­szej służby. Jest to dru­gie podej­ście w tej kwe­stii, poprzed­nie zostało unie­waż­nione 28 listo­pada 2019 roku.

Może Cię zainteresować:

Techno Marine zbuduje mały patrolowiec dla MOSG

Techno Marine zbuduje mały patrolowiec dla MOSG

3 stycz­nia Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poin­for­mo­wała o uru­cho­mie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego na zakup wie­lo­za­da­nio­wego statku ratow­ni­czego. To już drugie podejście do zakupu. Czytaj dalej

Zamawiający pla­nuje prze­zna­czyć na zakup kwotę 273 mln zło­tych bez VAT, czę­ściowo fun­du­sze będą pocho­dzić z pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych Unii Europejskiej. Stocznie zain­te­re­so­wane udzia­łem w postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie wnio­sków do 14 lutego bie­żą­cego roku – przy­po­mnijmy, w zeszło­rocz­nym prze­targu nie zgło­sił się żaden ofe­rent. Nowa jed­nostka ma peł­nić zada­nia poszu­ki­wa­nia i rato­wa­nia życia na morzu, dzia­łań inter­wen­cyj­nych w celu rato­wa­nia życia i śro­do­wi­ska natu­ral­nego, zwal­cza­nia zagro­żeń i zanie­czysz­czeń śro­do­wi­ska mor­skiego oraz bycia uni­wer­salną plat­formą dla dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez inne pod­mioty (pro­wa­dze­niu prac pod­wod­nych, wydo­by­cia pro­duk­tów ropo­po­chod­nych z wra­ków, itp.).

Według dostęp­nych infor­ma­cji, nowa jed­nostka uzu­pełni, a póź­niej zastąpi poten­cjał wie­lo­za­da­nio­wego statku ratow­ni­czego Kapitan Poinc, który tra­fił do służby w 1996 roku.

Źródło: zbiam.pl