11 lipca holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu kon­traktu z Ministerstwem Obrony Holandii w spra­wie moder­ni­za­cji trzech okrę­tów wojen­nych eks­plo­ato­wa­nych przez siły mor­skie tego pań­stwa.

Umową objęte są okręt zaopa­trze­niowy HNLMS Pelikaan oraz jed­nostki hydro­gra­ficzne HNLMS Snellius oraz HNLMS Luymes. Prace będą reali­zo­wane w stocz­niach kon­cernu Damen w Den Helder oraz Harlingen i zostaną zakoń­czone w 2021 roku. W ramach zakon­trak­to­wa­nej usługi remont obej­mie wymianę zuży­tych ele­men­tów kadłu­bów, wymianę rada­rów oraz sys­te­mów łącz­no­ści, prze­glądy ogól­no­okrę­towe.

Okręt zaopa­trze­niowy HNLMS Pelikaan został wcie­lony do służby w Marynarce Wojennej Holandii w 2006 roku. Od początku pełni swoje zada­nia na wodach Karaibów, a jego por­tem macie­rzy­stym jest Curaçao. Został zbu­do­wany przez kon­cern Damen, a jego budowa była spo­wo­do­wana spe­cy­ficz­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi sta­łej obec­no­ści w holen­der­skich obsza­rach zamor­skich na Karaibach. Para okrę­tów hydro­gra­ficz­nych została także zbu­do­wana przez Damen i została wcie­lona do służby w latach 2003 – 2004.

Źródło: zbiam.pl