27 grud­nia holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu prób mor­skich przez fre­gatę ARM Reformador – pierw­szą jed­nostkę typo­sze­regu Sigma budo­waną dla Marynarki Wojennej Meksyku.

Może Cię zainteresować:

Chiny: wodowanie pierwszego okrętu patrolowego typu 075

Chiny: wodowanie pierwszego okrętu patrolowego typu 075

Kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu prób mor­skich przez fre­gatę ARM Reformador – pierw­szą jed­nostkę typo­sze­regu Sigma budo­waną dla Marynarki Wojennej Meksyku. Czytaj dalej

Próby mor­skie, obej­mu­jące testy poszcze­gól­nych sys­te­mów pokła­do­wych oraz szko­le­nie i tre­ning załogi pro­wa­dzono na wodach mek­sy­kań­skich. Na mocy licen­cji jed­nostka była budo­wana w stoczni ASTIMAR w Salina Cruz w sta­nie Oaxaca. Budowa roz­po­częła się w sierp­niu 2017 roku, a wodo­wa­nie 23 listo­pada 2018 roku. W Meksyku powstały cztery z sze­ściu modu­łów okrętu. Pozostałe dwa w stoczni kon­cernu Damen w Vlissingen.

Okręt ma tra­fić do służby w 2020 roku. Będzie jed­nym z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych i uzbro­jo­nych jed­no­stek Marynarki Wojennej Meksyku. Obejmie 57 mm auto­ma­tyczną armatę Bofors Mk.3, sześć wyrzutni tor­ped kali­bru 324 mm, wyrzut­nie poci­sków RGM-84L Harpoon Block II, a także prze­ciw­lot­ni­cze RIM-162 ESSM oraz RIM-116 RAM. Dodatkowo w Meksyku toczy się dys­ku­sja doty­cząca zakupu nie­wiel­kiej liczby wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców MH-60R Seahawk.

Źródło: zbiam.pl