25 wrze­śnia w Szanghaju odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia pierw­szego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu desan­to­wego typu 075 budo­wa­nego dla sił mor­skich Chin. Jednocześnie jest to pierw­szy chiń­ski odpo­wied­nik dla śmi­głow­cow­ców eks­plo­ato­wa­nych przez US Navy.

Według dostęp­nych infor­ma­cji jed­nostka jest budo­wana w stoczni Hudong – Zhonghua Shipbuilding, obecne plany mówią o budo­wie trzech okrę­tów tego typu. Typ 075 ma sta­no­wić ele­ment grup eks­pe­dy­cyj­nych two­rzo­nych przez zespoły desan­towe, ich uzu­peł­nie­niem mają być mniej­sze okręty-doki typu 071.

Według dostęp­nych infor­ma­cji, pro­to­ty­powy typ 075 ma dłu­gość do 200 metrów oraz sze­ro­kość około 30. Wyporność pełna może prze­kra­czać 20000 ton, a pręd­kość mak­sy­malna oscy­lo­wać w gra­ni­cach 23 węzłów. Grupa lot­ni­cza ma obej­mo­wać około 30 śmi­głow­ców. Wewnątrz kadłuba zna­la­zło się także miej­sce dla doku prze­zna­czo­nego dla środ­ków amfi­bij­nych.

Źródło: zbiam.pl