12 grud­nia w Chinach odbyły się dwie uro­czy­sto­ści wcie­le­nia do służby w siłach mor­skich tego kraju dwóch nisz­czy­cieli rakie­to­wych nowych typów, które mają sta­no­wić ważny ele­ment floty w ciągu naj­bliż­szych lat.

Może Cię zainteresować:

Trzy wymiary wyprawy rosyjsko-chińskiej do Zatoki Omańskiej

Trzy wymiary wyprawy rosyjsko-chińskiej do Zatoki Omańskiej

W Chinach odbyły się dwie uro­czy­sto­ści wcie­le­nia do służby w siłach mor­skich dwóch nisz­czy­cieli rakie­to­wych które mają sta­no­wić ważny ele­ment floty w ciągu naj­bliż­szych lat. Czytaj dalej

Pierwszym z okrę­tów jest Nanchang, czyli pro­to­typ Typu 055. Jednostka została zbu­do­wana w stoczni Jiangnan Shipyard Co. Ltd. w Szanghaju. Główną rolą nisz­czy­cieli powyż­szego typu ma być eskorta lot­ni­skow­ców w ramach grup eskor­to­wych. Najprawdopodobniej będą jed­nost­kami fla­go­wymi dla zespołu osłony – według pla­nów Chińczycy chcą zbu­do­wać osiem takich okrę­tów, a obec­nie w stocz­niach pro­wa­dzone są prace przy­naj­mniej przy pię­ciu. Każdy z nich ma wypor­ność około 13000 ton i dłu­gość 180 metrów. Cechą cha­rak­te­ry­styczną jest dys­po­no­wa­nie 112 sta­no­wi­skami star­to­wymi w pio­no­wych wyrzut­niach rakie­to­wych – mogą być w nich sto­so­wane poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze, prze­ciw­o­krę­towe oraz manew­ru­jące. Uzupełnieniem dla nich będzie także uni­wer­salna armata H/PJ45A-130 – 1 kali­bru 130 mm, która (według Chińczyków) może pro­wa­dzić celny ogień na odle­głość 30 km.

Drugim wcie­lo­nym 12 stycz­nia okrę­tem jest Zibo, czyli pierw­szy nisz­czy­ciel Typu 052DG. W nowej wer­sji, któ­rych ma być około dwu­na­stu sztuk, wydłu­żono kadłuby (o około 4 metrów), co pozwo­liło na zwięk­sze­nie prze­strzeni pokładu śmi­głow­co­wego – może to mieć zwią­zek z pla­no­wa­nym zasto­so­wa­niem śmi­głow­ców Z‑20, które są kopią ame­ry­kań­skich H‑60 Seahawk. Oficjalnie zmiany obej­mują także zasto­so­wa­nie nowych sys­te­mów elek­tro­nicz­nych, zdol­nych do wykry­wa­nia samo­lo­tów o ogra­ni­czo­nej sku­tecz­nej powierzchni odbi­cia radio­lo­ka­cyj­nego.

Źródło: zbiam.pl