15 kwiet­nia w Australii, bez roz­głosu spo­wo­do­wa­nego glo­balną pan­de­mią, odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia i pod­nie­sie­nia chi­lij­skich ban­der na parze fre­gat rakie­to­wych typu Adelaide. Powyższe jed­nostki budziły w prze­szło­ści zain­te­re­so­wa­nie strony pol­skiej. 

Może Cię zainteresować:

Czy ORP Orzeł w końcu odzyska słuch?

Czy ORP Orzeł w końcu odzyska słuch?

15 kwiet­nia w Australii, bez roz­głosu spo­wo­do­wa­nego glo­balną pan­de­mią, odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia i pod­nie­sie­nia chi­lij­skich ban­der na parze fre­gat rakie­to­wych typu Adelaide. Czytaj dalej

Obie otrzy­mały histo­ryczne nazwy. Dawna HMAS Newcastle została nazwana Capitán Prat (FFG 11), a HMAS Melbourne Almirante Latorre (FFG 14). Co cie­kawe, nazwy oraz ozna­cze­nia alfa­nu­me­ryczne odzie­dzi­czyły po wyco­fa­nych w zeszłym roku fre­ga­tach prze­ciw­lot­ni­czych typu Jacob van Heemskerck, które zostały odku­pione przez Chile do Holandii w 2005 roku.  

Uroczystość pod­nie­sie­nia ban­der odbyła się w bazie Royal Australian Navy w Sydney. Jednostki pozo­staną w Australii do momentu zakoń­cze­nia pro­cesu szko­le­nia załóg, co zapla­no­wano na maj — być może okres zosta­nie wydłu­żony ze względu na glo­balną epi­de­mię (m.in. dotknęła część chi­lij­skiego per­so­nelu). Międzyrządowa umowa doty­cząca sprze­daży obej­muje także pakiet wspar­cia logi­stycz­nego oraz szko­le­nie per­so­nelu. Obecnie brak infor­ma­cji, czy w ramach zaku­pio­nego zestawu wcho­dzi także uzbro­je­nie rakie­towe oraz wie­lo­za­da­niowe śmi­głowce pokła­dowe Sikorsky S‑70B Seahawk. 

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: kontrakt na jednostki typu 212 CD na początku 2020 r.

Okręty podwodne: kontrakt na jednostki typu 212 CD na początku 2020 r.

15 kwiet­nia w Australii, bez roz­głosu spo­wo­do­wa­nego glo­balną pan­de­mią, odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia i pod­nie­sie­nia chi­lij­skich ban­der na parze fre­gat rakie­to­wych typu Adelaide. Czytaj dalej

Chile od wielu lat pro­wa­dzi poli­tykę zaku­pów fre­gat rakie­to­wych ofe­ro­wa­nych na rynku wtór­nym. Obecnie flota dys­po­nuje ośmioma jed­nost­kami tej klasy — poje­dyn­czą bry­tyj­skiego Typu 22 Batch 3, trójką eks-bry­tyj­skich fre­gat Typu 23 oraz parami eks-holen­der­skiego typu Karel Doorman i wła­śnie austra­lij­skimi Adelaide. Pomimo tego, że mowa o jed­nost­kach uży­wa­nych, Chilijczycy sys­te­ma­tycz­nie moder­ni­zują powyż­sze okręty aby zapew­nić pełną goto­wość ope­ra­cyjną.  

Fregaty HMAS Melbourne oraz HMAS Newcastle zostały zbu­do­wane na ame­ry­kań­skiej licen­cji w stoczni AMECON w Williamstown i wcie­lone do służby w Royal Australian Navy w latach 1992 – 93. W 2010 roku zakoń­czyły roz­le­głą moder­ni­za­cję, która pozwo­liła na dal­szą służbę — obie zostały wyco­fane w 2019 roku. W tym cza­sie Australijczycy roz­wa­żali moż­li­wość ich sprze­daży, wśród zain­te­re­so­wa­nych znaj­do­wała się Polska, która osta­tecz­nie zre­zy­gno­wała z trans­ak­cji. 

Źródło: zbiam.pl