21 listo­pada par­la­ment Chile potwier­dził przy­go­to­wa­nie środ­ków budże­to­wych prze­zna­czo­nych do zakupu i wdro­że­nia do eks­plo­ata­cji pary fre­gat rakie­to­wych typu Adelaide, które mają zostać pozy­skane z Australii.

Może Cię zainteresować:

Stocznie z grupy PGZ czekają na okrętowe zamówienia

Stocznie z grupy PGZ czekają na okrętowe zamówienia

Zdaniem czę­ści mediów, kon­trakt na zakup fre­gat może zostać pod­pi­sany do końca bie­żą­cego roku, a trans­fer nastąpi w 2020 – Adelaidy pozwolą na zastą­pie­nie pary typu Latorre. Czytaj dalej

W ramach zadań na rok budże­towy 2020 zna­lazł się zapis o prze­zna­cze­niu 4 mln dola­rów na szko­le­nie per­so­nelu, który ma sta­no­wić trzon załóg obu jed­no­stek. Zdaniem czę­ści mediów, kon­trakt na zakup fre­gat może zostać pod­pi­sany do końca bie­żą­cego roku, a trans­fer nastąpi w 2020 – Adelaidy pozwolą na zastą­pie­nie pary typu Latorre, czyli daw­nego typu Jacob van Hemmeskerck, które tra­fiły do Chile w 2005 roku z Holandii. Podobnie jak one, eks-austra­lij­skie fre­gaty mają (przede wszyst­kim) peł­nić zada­nia obrony prze­ciw­lot­ni­czej zespo­łów floty.

Para ostat­nich jed­no­stek typu Adelaide (HMAS Melbourne oraz HMAS Newcastle) została wyco­fana ze służby w Royal Australian Navy w bie­żą­cym roku. Były to dwie licen­cyjne fre­gaty typu Oliver Hazard Perry zbu­do­wane w stoczni AMECON w Williamstown w Australii. Pozostałe cztery zostały już zuty­li­zo­wane, a ich następ­cami są trzy nisz­czy­ciele typu Hobart.

Źródło: zbiam.pl