5 marca w Rio de Janeiro doszło do pod­pi­sa­nia kon­traktu na budowę dla Marynarki Wojennej Brazylii czte­rech okrętów wie­lo­za­da­nio­wych typu Tamandaré, które łącz­nie będą kosz­to­wać około 1,6 mld dola­rów.

Jednostki zostaną zbu­do­wane siłami kon­sor­cjum Aguas Azuis (skła­da­ją­cego się z nie­miec­kiej tkMS, Embraer Defense & Security oraz Atech) i firmy Emgepron. Według dekla­ra­cji wejdą do służby w latach 2025 – 28 i będą bazo­wać na roz­wią­za­niach nie­miec­kiej rodziny MEKO. Zgodnie ze spe­cy­fi­ka­cją Marynarki Wojennej Brazylii będą miały 107 metrów dłu­go­ści i wypor­ność około 3450 ton. Okręty typu Tamandaré będą kolej­nym przed­sta­wi­cie­lem rodziny MEKO – w ostat­nich latach na bazie tej kon­cep­cji powstały jed­nostki dla Malezji, Niemiec, Polski. Dodatkowo cztery są budo­wane na zamó­wie­nie Izraela.

Marinha do Brasil jest suk­ce­syw­nie moder­ni­zo­wana poprzez zakupy nowych oraz uży­wa­nych jed­no­stek pły­wa­ją­cych. W ostat­nich latach zaku­piono m.in. trzy peł­no­mor­skie patro­lowce typu Amazonas (z Wielkiej Brytanii, nie­ode­brane przez Trinidad i Tobago), śmi­głow­co­wiec Atlantico (eks-bry­tyj­ski Ocean), a także zakon­trak­to­wano budowę okrę­tów pod­wod­nych typu Scorpene.

Źródło: zbiam.pl