28 lutego w austra­lij­skim Osborne odbyła się uro­czy­stość for­mal­nego dostar­cze­nia Royal Australian Navy nisz­czy­ciela rakie­to­wego HMAS Sydney – trze­ciego i jed­no­cze­śnie ostat­niego przed­sta­wi­ciela typu Hobart budo­wa­nego dla austra­lij­skich sił zbroj­nych.

Może Cię zainteresować:

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

Programy fregatowe w Europie, czyli co i za ile budują nasi sojusznicy z NATO [ANALIZA]

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele władz, dowódca floty oraz przed­sta­wi­ciele prze­my­słu. Budowa nisz­czy­ciela roz­po­częła się w listo­pa­dzie 2015 roku, a wodo­wa­nie odbyło się 19 maja 2018 roku. Czytaj dalej

W powyż­szej uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele władz, dowódca floty oraz przed­sta­wi­ciele prze­my­słu. Budowa nisz­czy­ciela roz­po­częła się w listo­pa­dzie 2015 roku, a wodo­wa­nie odbyło się 19 maja 2018 roku. Według dekla­ra­cji, wcie­le­nie do służby nastąpi w maju bie­żą­cego roku. Cała trójka nisz­czy­cieli, bazu­ją­cych na pro­jek­cie hisz­pań­skich fre­gat typu Alvaro de Bazan, została zbu­do­wana w stoczni ASC Pty Ltd. w Osborne. W ich budo­wie uczest­ni­czyły liczne pod­mioty na tere­nie Australii oraz firmy zagra­niczne. W Royal Australian Navy Hobarty zastą­piły fre­gaty typu Adelaide – ich głów­nym zada­niem jest zapew­nie­nie para­sola prze­ciw­lot­ni­czego i prze­ciw­ra­kie­to­wego dla zespo­łów floty, a także ope­ra­cje sojusz­ni­cze.

Zakończenie pro­gramu budowy nisz­czy­cieli typu Hobart nie koń­czy pro­cesu moder­ni­za­cji nawod­nych sił Royal Australian Navy. W Hiszpanii pro­wa­dzona jest budowa dwóch uni­wer­sal­nych okrę­tów zaopa­trze­nio­wych, a wkrótce ruszy pro­ces budowy dzie­wię­ciu wie­lo­za­da­nio­wych fre­gat typu Hunter. Te ostat­nie będą budo­wane w stoczni ASC Shipbuilding Pty Ltd. w Osborne.

Źródło: zbiam.pl