29 czerwca w bazie mor­skiej w Sydney odbyła się uro­czy­stość wyco­fa­nia z Royal Australian Navy okrętu zaopa­trze­nio­wego HMAS Success, który peł­nił owocną służbę od 1986 roku.

Wielozadaniowy okręt został zbu­do­wany, na fran­cu­skiej licen­cji, w stoczni Cockatoo Dock & Engineering Company w Sydney w latach 1980 – 86. Jednostka bazo­wała na pro­jek­cie zaopa­trze­niow­ców typu Durance. W ostat­nich latach służby (od 2006 roku) jego poten­cjał w RAN uzu­peł­niał tan­ko­wiec HMAS Sirius.

W trak­cie swo­jej dłu­giej służby okręt brał udział w licz­nych ope­ra­cjach eks­pe­dy­cyj­nych. Można tu wymie­nić m.in. ope­ra­cje na wodach Zatoki Perskiej w 1991 roku, wspar­cie spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej w 1999 roku na wodach Timoru Wschodniego, czy też wspar­cie sytu­acji na Fidżi w 2006 roku.

Obecnie Royal Australian Navy pozo­staje jedy­nie z jed­nym okrę­tem zaopa­trze­nio­wym, tan­kow­cem HMAS Sirius, jed­nak w Hiszpanii pro­wa­dzone są już prace stocz­niowe przy budo­wie dwóch nowych jed­no­stek tej klasy. Supply oraz Stalwart, bazu­jące na hisz­pań­skim Cantabria, są budo­wane w stoczni Navantia w Ferrol. Obecnie pro­to­typ prze­cho­dzi pierw­sze próby mor­skie, nato­miast drugi znaj­duje się na eta­pie mon­tażu kadłuba.

Źródło: zbiam.pl