25 grud­nia w stoczni Sewmasz w Siewierodwińsku w pół­noc­nej Rosji odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego o napę­dzie ato­mo­wym Nowosibirsk. Jest to druga jed­nostka budo­wana według pro­jektu 885M.

Może Cię zainteresować:

Turcja: wodowanie okrętu podwodnego Typu 214

Turcja: wodowanie okrętu podwodnego Typu 214

25 grud­nia w stoczni Sewmasz w Siewierodwińsku w pół­noc­nej Rosji odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego o napę­dzie ato­mo­wym Nowosibirsk. To drugi okręt projektu 885M. Czytaj dalej

Formalna budowa okrętu roz­po­częła się w momen­cie poło­że­nia stępki, co miało miej­sce 26 lipca 2013 roku. Nowosibirsk ma być pierw­szym przed­sta­wi­cie­lem pro­jektu 885/885M, który zasili rosyj­ską Flotę Pacyfiku – dwie pierw­sze jed­nostki tra­fiły, bądź tra­fią (Kazań) do Floty Północnej. Obecne dekla­ra­cje poli­tyczne wska­zują, że uro­czy­ste prze­ję­cie okrętu do służby nastąpi pod koniec 2020 roku.

Obecnie w stoczni Sewmasz pro­wa­dzone są prace sze­ściu jed­nost­kach pro­jektu 885M, przy dwóch kolej­nych roz­poczną się w poło­wie 2020 roku. Cała seria sta­nowi odpo­wiedź na nową gene­ra­cję wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych, które budują pań­stwa zachod­nie – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja. Jednostki pro­jektu 885M mają mak­sy­malną wypor­ność pod­wodną około 14000 ton, kadłub o dłu­go­ści 139,5 metrów i około 14 metrów sze­ro­ko­ści. Uzbrojenie obej­muje tor­pedy kali­brów 650 i 533 mm, a także poci­ski kie­ro­wane róż­nych typów.

Źródło: zbiam.pl