15 listo­pada Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało o pod­pi­sa­niu kon­traktu z kon­sor­cjum, na czele któ­rego stoi firma Babcock, w spra­wie zamó­wie­nia i budowy serii pię­ciu wie­lo­za­da­nio­wych fre­gat rakie­to­wych Typu 31.

Może Cię zainteresować:

Bezzałogowy tankowiec dla US Navy po raz pierwszy w powietrzu

Bezzałogowy tankowiec dla US Navy po raz pierwszy w powietrzu

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poin­for­mo­wało o pod­pi­sa­niu kon­traktu z kon­sor­cjum, na czele któ­rego stoi firma Babcock w sprawie zamówienia nowych fregat. Czytaj dalej

Umowa ma war­tość 1,25 mld fun­tów i sta­nowi pokło­sie wrze­śnio­wej decy­zji, kiedy powyż­sze kon­sor­cjum zostało wybrane jako zwy­cięzca prze­targu. Łącznie zakup będzie kosz­to­wać Londyn 2 mld fun­tów – pozo­stałe 750 mln fun­tów pochłoną koszty dodat­kowe. Pierwsza jed­nostka ma zostać zwo­do­wana do 2023 roku, a cała seria tra­fić do Royal Navy do końca 2028 roku. Montaż fre­gat będzie reali­zo­wany w stoczni Babcock w Rosyth, nato­miast w pra­cach będą zaan­ga­żo­wane liczne przed­się­bior­stwa na tere­nie Wielkiej Brytanii i koope­ranci zagra­niczni.

Jednostki Typu 31 będą bazo­wać na duń­skim pro­jek­cie fre­gat typu Iver Huitfeldt. Każda z nich ma kosz­to­wać około 250 mln fun­tów. W Royal Navy zastą­pią część jed­no­stek Typu 23 i uzu­peł­nią poten­cjał floty, która obę­dzie opie­rać się na nisz­czy­cie­lach Typu 45 oraz fre­ga­tach Typu 26. Pierwsze z nich znaj­dują się w linii, a dru­gie są budo­wane.

Źródło: zbiam.pl