15 stycz­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Australii pakie­tów wypo­sa­że­nia prze­zna­czo­nych dla nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Hobart oraz fre­gat typu Hunter – oba typy mają sta­no­wić trzon Royal Australian Navy w pierw­szej poło­wie wieku.

Może Cię zainteresować:

Arrowhead 140 dla Royal Navy. Babcock wygrywa przetarg na nowe fregaty

Arrowhead 140 dla Royal Navy. Babcock wygrywa przetarg na nowe fregaty

Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Australii pakie­tów wypo­sa­że­nia prze­zna­czo­nych dla nisz­czy­cieli rakie­to­wych typu Hobart oraz fre­gat typu Hunter. Czytaj dalej

Według wnio­sku eks­por­to­wego, który został upu­blicz­niony w momen­cie prze­sła­nia w celu dal­szej auto­ry­za­cji do Kongresu zgod­nie z pro­ce­durą FMS, wła­dze w Canberze są zain­te­re­so­wane zaku­pem wypo­sa­że­nia o poten­cjal­nej war­to­ści 1,5 mld dola­rów. Autoryzowana lista obej­muje trzy kom­plety pakie­tów moder­ni­za­cyj­nych sys­temu kie­ro­wa­nia walką AEGIS Mk.6 Mod. 1 prze­zna­czo­nych dla już eks­plo­ato­wa­nych nisz­czy­cieli. Dodatkowo Australijczycy chcą kupić wypo­sa­że­nie dla pierw­szej trójki (z dzie­wię­ciu pla­no­wa­nych) fre­gat typu Hunter. Ta część obej­muje trzy kom­plety sys­temu kie­ro­wa­nia walką AEGIS Mk.6 Mod.1, trzy kom­plety pio­no­wych wyrzutni Mk.41, sześć zesta­wów obrony bez­po­śred­niej (po dwa na okręt), sześć zesta­wów nawi­ga­cji GPNTS wraz z ante­nami ADAP (po trzy dla Hobartów i Hunterów), osiem sys­te­mów łącz­no­ści MIDS JTRS, a także trzy kom­plety armat Mk.45 wraz z zesta­wem sen­so­rów.

Program moder­ni­za­cji trzech nisz­czy­cieli typu Hobart (dwa wcie­lone do służby w latach 2017 – 18, a trzeci pla­no­wany do wcie­le­nia w 2020 roku) oraz budowy fre­gat typu Hunter to jeden prio­ry­te­tów roz­woju Royal Australian Navy. Dzięki swoim moż­li­wo­ścią tak­tyczno-tech­nicz­nym mają sta­no­wić ważny ele­ment sys­temu obrony Australii, a także wspar­cia sił sojusz­ni­czych.

Źródło: zbiam.pl