29 maja w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News odbyła się uro­czy­stość mon­tażu na kadłu­bie lot­ni­skowca USS John F. Kennedy nad­bu­dówki, co znacz­nie przy­bliża moment wodo­wa­nia budo­wa­nego okrętu.

Montaż nad­bu­dówki powo­duje, że struk­tura lot­ni­skowca jest gotowa w ponad 90% — pro­ces budowy wyprze­dza zakła­dany har­mo­no­gram o około trzy mie­siące, co powo­duje iż wodo­wa­nie pla­no­wane jest obec­nie na ostatni kwar­tał bie­żą­cego roku. Powyższy czas zosta­nie poświę­cony na mon­taż pozo­sta­łych modu­łów kadłu­bo­wych oraz kolejny etap wypo­sa­ża­nia jed­nostki. Do służby okręt ma tra­fić w 2022 roku, będzie to drugi lot­ni­sko­wiec nazwany na część pre­zy­denta Kennedyego.

Obecnie w US Navy znaj­duje się pro­to­ty­powy USS Gerald R. Ford, a dodat­kowo Departament Obrony zamó­wił dwa kolejne lot­ni­skowce tego typu – CVN 80 otrzyma nazwę USS Enterprise, jego budowa ruszyła w sierp­niu 2017 roku, a uro­czy­ste poło­że­nie stępki pla­no­wane jest po zwol­nie­niu doku przez USS John F. Kennedy, a także CVN 81, który nie otrzy­mał jesz­cze nazwy.

Źródło: zbiam.pl