26 paź­dzier­nika w bazie Garden Island w Australii odbyła się uro­czy­stość wyco­fa­nia ze służby w Royal Australian Navy fre­gaty rakie­to­wej HMAS Melbourne – ostat­niej jed­nostki typu Adelaide eks­plo­ato­wa­nej na Antypodach.

Okręt został zbu­do­wany na ame­ry­kań­skiej licen­cji w stoczni AMECON w Williamstown i został wcie­lony do służby 15 lutego 1992 roku. W ciągu lat uczest­ni­czył w licz­nych rej­sach ope­ra­cyj­nych, dzia­ła­jąc m.in. na wodach Zatoki Perskiej czy Morza Arabskiego. Wśród suk­ce­sów można wymie­nić ochronę żeglugi przed ata­kami pira­tów, a także prze­chwy­ce­nie ponad 2,5 tony nar­ko­ty­ków.

Wraz z bliź­nia­czą HMAS Newcastle, która została wyco­fana ze służby 30 czerwca bie­żą­cego roku, będzie teraz ocze­ki­wać na swój los. W prze­szło­ści ich zaku­pem inte­re­so­wała się Polska, a obec­nie coraz gło­śniej mowa o moż­li­wo­ści sprze­daży do Chile. Obie jed­nostki prze­szły grun­towną moder­ni­za­cję i pomimo wieku mogą sta­no­wić atrak­cyjną opcję dla mniej zamoż­nych państw.

Źródło: zbiam.pl