29 sierp­nia stocz­nia Remontowa Shipbuilding w Gdańsku roz­po­częła próby mor­skie pro­to­ty­po­wego holow­nika typu B860 Bolko, który jest budo­wany na zamó­wie­nie Inspektoratu Uzbrojenia na potrzeby Marynarki Wojennej.

Pierwszy rejs został zre­ali­zo­wany 29 sierp­nia – jest to kolejne ważne wyda­rze­nie zwią­zane z pro­jek­tem budowy sze­ściu holow­ni­ków. Bolko został zwo­do­wany 8 paź­dzier­nika 2018 roku i ma zostać prze­ka­zany użyt­kow­ni­kowi jesz­cze w bie­żą­cym roku. Obecnie nabrzeże wypo­sa­że­niowe gości kolejne dwie jed­nostki, a czwarta przy­go­to­wy­wana jest do wodo­wa­nia. Cała szóstka ma tra­fić do eks­plo­ata­cji do końca 2020 roku – zasilą wów­czas obie flo­tylle Marynarki Wojennej.

Opóźnienie pro­gramu, co widać na przy­kła­dzie pro­to­typu, wynika ze zmian kon­struk­cyj­nych wpro­wa­dzo­nych w pro­jek­cie. Obecnie nie jest to jedyny kon­trakt reali­zo­wany przez stocz­nię Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, jesz­cze w bie­żą­cym roku pla­no­wane jest wodo­wa­nie dru­giego nisz­czy­ciela min typu Kormoran.

Źródło: zbiam.pl