W środę, 15 kwiet­nia, w sze­regi 3. Flotylli Okrętów weszła nowa jed­nostka. W Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się cere­mo­nia pierw­szego pod­nie­sie­nia ban­dery jed­no­stek pomoc­ni­czych Marynarki Wojennej na holow­niku H‑1 Gniewko.

Jednostka została wcie­lona w poczet sił 3. Flotylli Okrętów na pod­sta­wie roz­kazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w spra­wie pierw­szego pod­nie­sie­nia ban­dery jed­no­stek pomoc­ni­czych Marynarki Wojennej na holow­niku Gniewko o nume­rze bur­to­wym H‑1. Od dziś pełni ona zada­nia w skła­dzie Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Może Cię zainteresować:

Filipiny: dwa śmigłowce AW159 Wildcat już oficjalnie w marynarce wojennej

Filipiny: dwa śmigłowce AW159 Wildcat już oficjalnie w marynarce wojennej

W Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się cere­mo­nia pierw­szego pod­nie­sie­nia ban­dery jed­no­stek pomoc­ni­czych Marynarki Wojennej na holow­niku H‑1 Gniewko. Czytaj dalej

Wręczam Panu cho­rą­żemu ban­derę jed­no­stek pomoc­ni­czych MW dla holow­nika H‑1. Niech jed­nostka nosi ją z hono­rem, a załoga służy jej wier­nie” – tymi sło­wami dowódca 3. Flotylli Okrętów – kontr­ad­mi­rał Mirosław Jurkowlaniec zwró­cił się do dowo­dzą­cego holow­ni­kiem. W uro­czy­sto­ści pierw­szego pod­nie­sie­nia ban­dery oprócz dowódcy 3. Flotylli Okrętów, uczest­ni­czyli dowódcy dywi­zjo­nów okrę­to­wych, Matka Chrzestna oraz załoga holow­nika.

Gniewko to drugi holow­nik typu B 860, powstały na mocy umowy pod­pi­sa­nej w czerwcu 2017 roku, która została zawarta w ramach pro­jektu „zabez­pie­cze­nie tech­niczne i pro­wa­dze­nie dzia­łań ratow­ni­czych na morzu pod kryp­to­ni­mem Holownik”. Jego budowę roz­po­częto od cię­cia blach 16 marca 2018 r., a stępkę poło­żono 16 maja 2018 r. Uroczystość chrztu holow­nika proj. B 8602 Gniewko odbyła się w Gdańsku 5 marca 2019 r. na tere­nie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

Dowódcą jed­nostki jest chor. mar. Patrycjusz Goryl, a matką chrzestną mgr Monika Małyszko — dyrek­tor Szkoły Podstawowej Nr 17 im. wice­ad­mi­rała Józefa Unruga w Gdyni.

Źródło: zbiam.pl