15 paź­dzier­nika Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Gdańską Stocznią „Remontowa” w Gdańsku doty­czą­cej naprawy bie­żą­cej okrętu pod­wod­nego ORP Bielik.

Powyższa umowa to wynik otwar­tego postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego, które zostało ogło­szone w lipcu bie­żą­cego roku – osta­tecz­nie w rywa­li­za­cji uczest­ni­czyły cztery pod­mioty. Jedynie Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A. zmie­ściła się w zakła­da­nym budże­cie. Umowa pomię­dzy stro­nami, o war­to­ści 2,4 mln zło­tych, została zawarta 9 paź­dzier­nika. W poko­na­nym polu zna­la­zły się PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., Stocznia Remontowa Nauta S.A. oraz Net Merine Marine Power Service Sp. z o.o.

ORP Bielik to jeden z dwóch okrę­tów pod­wod­nych typu Kobben nadal znaj­du­ją­cych się w eks­plo­ata­cji w Marynarce Wojennej. Jego naprawa ma umoż­li­wić dal­szą eks­plo­ata­cję, do czasu wyboru dostawcy pomo­sto­wego roz­wią­za­nia doty­czą­cego zakupu nowych jed­no­stek pły­wa­ją­cych. Wśród, poten­cjal­nych, dostaw­ców wymie­nia się m.in. Szwecję oraz Republikę Federalną Niemiec.

Źródło: zbiam.pl (tekst), Komenda Portu Wojennego w Gdyni (wykaz ofert). Fot.: Łukasz Pacholski