28 listo­pada, w cza­sie obcho­dów 101. rocz­nicy utwo­rze­nia Marynarki Wojennej, mini­ster Mariusz Błaszczak poin­for­mo­wał, że naj­ko­rzyst­niej­szym roz­wią­za­niem pomo­sto­wym będzie współ­praca z part­ne­rem szwedz­kim.

Powyższy krok ozna­cza, że Szwedzi mogą dostar­czyć Polsce dwa (uży­wane) okręty pod­wodne, które pozwolą na utrzy­ma­nie poten­cjału Dywizjonu Okrętów Podwodnych po wyco­fa­niu z eks­plo­ata­cji ostat­nich jed­no­stek typu Kobben. Jak przy­znał to mini­ster Mariusz Błaszczak, obie strony przy­stą­piły już do nego­cja­cji – w przy­padku szyb­kiego pro­cesu roz­mów można zało­żyć, że sto­sowna umowa mogłaby zostać pod­pi­sana do połowy przy­szłego roku.

Może Cię zainteresować:

Saab: okręt podwodny HSwMS Uppland zwodowany po modernizacji

Saab: okręt podwodny HSwMS Uppland zwodowany po modernizacji

Jak przy­znał to mini­ster Mariusz Błaszczak, obie strony przy­stą­piły już do nego­cja­cji. Sto­sowna umowa mogłaby zostać pod­pi­sana do połowy przy­szłego roku. Czytaj dalej

Według dostęp­nych infor­ma­cji Szwedzi ofe­rują Polsce parę uży­wa­nych okrę­tów typu A17 (Västergötland), które są eks­plo­ato­wane od końca lat 80. XX wieku. W latach 2003 – 2004 prze­szły moder­ni­za­cję, która objęła m.in. mon­taż modułu wypo­sa­żo­nego w napęd nie­za­leżny od powie­trza.

W ostat­nich mie­sią­cach do mediów docho­dziły różne plotki doty­czące opcji zwią­za­nych z wybo­rem uży­wa­nych okrę­tów pod­wod­nych, które miały sta­no­wić pomo­stowe roz­wią­za­nie dla pro­gramu Orka. Wśród nich można wymie­nić zakup jed­no­stek Typu 209 w Brazylii, leasing uży­wa­nych okrę­tów typu 212A w Niemczech czy kilka pro­po­zy­cji szwedz­kich (obej­mu­ją­cych zakup pary uży­wa­nych w Szwecji jed­no­stek typu A17 lub odku­pie­nie, udzia­łem kon­cernu Saab, pary tego typu eks­plo­ato­wa­nych w Singapurze). Jak widać, osta­tecz­nie, za naj­bar­dziej sen­sowną komi­sja MON wska­zała opcję szwedzką.

Źródło: zbiam.pl