5 listo­pada Inspektorat Uzbrojenia poin­for­mo­wał o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego, któ­rego celem był zakup trans­pon­de­rów IFF w wer­sji okrę­to­wej wraz z ich inte­gra­cją na wybra­nych okrę­tach Marynarki Wojennej.

Powyższe postę­po­wa­nie pro­wa­dzono od lutego bie­żą­cego roku. Jego celem był wybór dostawcy jede­na­stu trans­pon­de­rów IFF stan­dardu Mk.XIIA w wer­sji okrę­to­wej wraz z inte­gra­cją ośmiu sztuk na okrę­tach wojen­nych. Sprzęt miał speł­niać inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści na pozio­mie 1 i 2 modu 5 stan­dar­dów NATO. Otwarcie ofert miało miej­sce 18 paź­dzier­nika br., w wyzna­czo­nym ter­mi­nie do zama­wia­ją­cego wpły­nęła jedna oferta – firma Enamor Sp. z o.o. zaofe­ro­wała za swoje usługi 9,1 mln zło­tych brutto, nato­miast zama­wia­jący przy­go­to­wał budżet 13 mln zło­tych brutto.

Uzasadnieniem odrzu­ce­nia oferty jest arty­kuł 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpo­wia­dała tre­ści spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia.

Źródło: zbiam.pl