30 grud­nia w Gdyni odbyła się uro­czy­stość wyco­fa­nia ze służby na okrę­cie prze­ciw­mi­no­wym ORP Mewa, pierw­szego z trzech jed­no­stek pro­jektu 206FM eks­plo­ato­wa­nych w Marynarce Wojennej.

Mewa została zbu­do­wana w latach 1966 – 67 w ówcze­snej stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni jako jeden z dwu­na­stu tra­łow­ców pro­jektu 206F. Przez więk­szość kariery peł­niła służbę w struk­tu­rach 9. Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu, a po roz­wią­za­niu została pod­po­rząd­ko­wana 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Pomimo tego przy­działu okręt, a także cały 13. Dywizjon Trałowców pozo­stał we wschod­niej czę­ści wybrzeża sta­cjo­nu­jąc w Gdyni.

Może Cię zainteresować:

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

30 grud­nia w Gdyni odbyła się uro­czy­stość wyco­fa­nia ze służby na okrę­cie prze­ciw­mi­no­wym ORP Mewa, pierw­szego z trzech jed­no­stek pro­jektu 206FM eks­plo­ato­wa­nych w Marynarce Wojennej. Czytaj dalej

W cza­sie dłu­giej służby ORP Mewa prze­pły­nęła ponad 800 tys. mil mor­skich. W 1987 roku na pokła­dzie prze­by­wał papież Jan Paweł II – z dostoj­nym gościem prze­pły­nął z Gdyni do Gdańska. W latach 1998 – 99 jed­nostka prze­szła grun­towną prze­bu­dowę, która pozwo­liła na zakwa­li­fi­ko­wa­nie jako nisz­czy­ciel min. W 2002 roku wszedł, jako pierw­szy okręt Marynarki Wojennej, ope­ro­wał w struk­tu­rach sta­łego zespołu sił NATO. Rotacyjnie peł­nił zada­nia w SNMGMCM‑1 do pierw­szej połowy 2015 roku. Według, nie­ofi­cjal­nych, sta­ty­styk okręt miał na swoim kon­cie znisz­cze­nie około 140 min mor­skich oraz innych nie­bez­piecz­nych pozo­sta­ło­ści po obu woj­nach świa­to­wych.

Jednostki prze­ciw­mi­nowe pro­jektu 206FM zostaną zastą­pione przez trzy nisz­czy­ciele min typu Kormoran II. Prototypowy ORP Kormoran znaj­duje się już w służ­bie, a w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku pro­wa­dzone są prace przy dwóch kolej­nych – ORP Albatros oraz ORP Mewa.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)