18 lutego Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o roz­strzy­gnię­ciu i pod­pi­sa­niu umów w dwóch postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych doty­czą­cych utrzy­ma­nia moto­ró­wek hydro­gra­ficz­nych eks­plo­ato­wa­nych przez Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego.

Może Cię zainteresować:

Akcja saperów Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Akcja saperów Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o roz­strzy­gnię­ciu i pod­pi­sa­niu umów w dwóch postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych doty­czą­cych utrzy­ma­nia moto­ró­wek hydro­gra­ficz­nych. Czytaj dalej

Pierwsze z nich doty­czyło wyboru pod­miotu, który prze­pro­wa­dzi naprawę śred­nią i dokową MH‑3 – osta­tecz­nie prace wykona Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. ze Szczecina. Umowa, o war­to­ści 1,6 mln zło­tych netto, została pod­pi­sana 3 lutego. Powyższa oferta otrzy­mała 100% punk­tów moż­li­wych do zdo­by­cia.

19 lutego zama­wia­jący poin­for­mo­wał także o roz­strzy­gnię­ciu prze­targu na prze­gląd ser­wi­sowy urzą­dzeń zamon­to­wa­nych na bliź­nia­czych MH‑2 i MH‑4. Ostatecznie usługę zre­ali­zuje firma Akwen Service S.C. C. E. Możejewski i będzie to kosz­to­wać 26 tys. zło­tych brutto.

Cztery moto­rówki hydro­gra­ficzne zostały zamó­wione przez Inspektorat Uzbrojenia w sierp­niu 2013 roku w fir­mie KABE, która repre­zen­to­wała stocz­nię Safeheaven Marine Ltd. z Republiki Irlandii. Pierwsza z nich została dostar­czona do Polski w kwiet­niu 2014 roku, obec­nie trzy z nich sta­cjo­nują w Gdyni, a jedna w Świnoujściu.

Źródło: zbiam.pl