24 kwiet­nia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poin­for­mo­wało, że do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni przy­le­ciał wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czy W‑3WARM Anakonda o nume­rze 0906. Tym samym nale­żące do kon­cernu Leonardo zakłady WSK PZL Świdnik S.A. zakoń­czyły pro­ces moder­ni­za­cji wszyst­kich Anakond eks­plo­ato­wa­nych w Polsce.

Może Cię zainteresować:

Lotnictwo morskie: kolejna partia rakiet AARGM dla samolotów US Navy

Lotnictwo morskie: kolejna partia rakiet AARGM dla samolotów US Navy

24 kwiet­nia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poin­for­mo­wało, że do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni przy­le­ciał wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czy W‑3WARM Anakonda. Czytaj dalej

Dostarczenie śmi­głowca do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ozna­cza, że w obu bazach znaj­duje się już osiem Anakond. Dwie z nich zostały prze­bu­do­wane z trans­por­towy W‑3T — zostały dostar­czone jako pierw­sze w 2017 roku (w sto­sunku do pozo­sta­łych nie są wypo­sa­żone w pły­waki pozwa­la­jące na wodo­wa­nie wiro­płata). W przy­padku pozo­sta­łych, prace objęły moder­ni­za­cję do stan­dardu WA (trzy egzem­pla­rze) oraz uni­fi­ka­cję wypo­sa­że­nia pokła­do­wego wraz z jego roz­bu­dową zgodną z zale­ce­niami użyt­kow­nika. Bazowa umowa, zawarta pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia oraz zakła­dami WSK PZL Świdnik S.A. w 2014 roku obej­mo­wała pięć pierw­szych śmi­głow­ców (dwa W‑3T oraz trzy W‑3RM) — została zre­ali­zo­wana do końca paź­dzier­nika 2017 roku. W 2016 roku pod­pi­sano umowę doty­czącą na wyko­na­nie prac przy pozo­sta­łych trzech W‑3WARM.

Osiem śmi­głow­ców W‑3WARM Anakonda sta­nowi trzon sił poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych nad Morzem Bałtyckim. Ich uzu­peł­nie­niem, przez naj­bliż­sze lata, będą dwa Mi-14PŁ/R, które zostaną zastą­pione przez cztery wie­lo­za­da­niowe Leonardo AW101 — wśród zadań sta­wia­nych przed nimi jest także funk­cja poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cza.

Może Cię zainteresować:

Filipiny: dwa śmigłowce AW159 Wildcat już oficjalnie w marynarce wojennej

Filipiny: dwa śmigłowce AW159 Wildcat już oficjalnie w marynarce wojennej

24 kwiet­nia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poin­for­mo­wało, że do 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni przy­le­ciał wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czy W‑3WARM Anakonda. Czytaj dalej

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce for­ma­cją lot­ni­czą utrzy­mu­jąca cią­głą goto­wość do pro­wa­dze­nia dzia­łań ratow­ni­czych z powie­trza nad obsza­rami mor­skimi. Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach pol­skiej strefy odpo­wie­dzial­no­ści “Konwencji o poszu­ki­wa­niu i ratow­nic­twie mor­skim” oraz „Konwencji o mię­dzy­na­ro­do­wym lot­nic­twie cywil­nym”, peł­niony jest przez załogi śmi­głow­ców W‑3WARM w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmi­głow­ców Mi-14PŁ/R lub W‑3WARM w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. W bie­żą­cym roku załogi Brygady Lotnictwa MW wyko­nały dotych­czas cztery akcje poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze. Łącznie, w histo­rii jed­nostki, było 670 tego typu akcji, w cza­sie któ­rych udzie­lono pomocy 356 oso­bom.

Obecnie nale­żące do kon­cernu Leonardo zakłady WSK PZL Świdnik S.A. reali­zują kon­trakt na prze­bu­dowę i moder­ni­za­cję czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców W‑3WA Sokół do wer­sji W‑3WA SAR, które tra­fią do Lotniczych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych. Dodatkowo pro­wa­dzone są ana­lizy doty­czące moder­ni­za­cji spo­rej czę­ści W‑3WA do wer­sji W‑3WA WPW (Wsparcia Pola Walki). Nieoficjalnie powyż­szy pomysł może zostać unie­waż­niony, a fun­du­sze skie­ro­wane na zakup per­spek­ty­wicz­nej kon­struk­cji, która mia­łaby zastą­pić wszyst­kie W‑3 w Wojsku Polskim.

Źródło: zbiam.pl