13 stycz­nia Ministerstwo Obrony Narodowej poin­for­mo­wało, że 10 stycz­nia pod­pi­sano pro­to­kół zdaw­czo-odbior­czy pro­to­ty­po­wego holow­nika Bolko (H‑11), pierw­szego z sze­ściu jed­no­stek zamó­wio­nych przez Inspektorat Uzbrojenia dla Marynarki Wojennej.

Powyższa decy­zja ozna­cza, że wkrótce odbę­dzie się uro­czy­stość pod­nie­sie­nia ban­dery. Obecnie Bolko prze­bywa już w macie­rzy­stej bazie – Świnoujściu – gdzie przy­pły­nął w sobotę 11 stycz­nia. Zgodnie z pla­nami, każda z flo­tylli Marynarki Wojennej mają otrzy­mać po trzy nowe holow­niki – zastą­pią obec­nie eks­plo­ato­wane jed­nostki tej klasy, a także inne m.in. poła­wiacz tor­ped. Realizacja umowy zakłada, że ostatni z holow­ni­ków zosta­nie prze­ka­zany do końca roku.

Według pla­nów Bolko miał być jed­nym z trzech przed­sta­wi­cieli typu B860, które miały zostać prze­ka­zane zama­wia­ją­cemu przez stocz­nię Remontowa Shipbuilding w zeszłym roku. Niestety pro­gram zano­to­wał opóź­nie­nie wyni­ka­jące m.in. z potrzeby wpro­wa­dze­nia zmian kon­struk­cyj­nych.

Obecnie w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku pro­wa­dzone są prace przy pię­ciu holow­ni­kach typu B860 oraz dwóch nisz­czy­cie­lach min typu Kormoran. Wszystkie mają zasi­lić Marynarkę Wojenną w naj­bliż­szych latach. Dodatkowo kon­sor­cjum PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Stocznia Remontowa Nauta S.A. wraz z OBR-CTM S.A. pod­pi­sały (w grud­niu 2017 roku) umowę na zapro­jek­to­wa­nie i budowę okrętu ratow­ni­czego. Ma on zostać zdany użyt­kow­ni­kowi do listo­pada 2022 roku.

Źródło: zbiam.pl