Druga połowa sierp­nia to dobry czas dla okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł. Udało się bowiem roz­strzy­gnąć dwa postę­po­wa­nia prze­tar­gowe doty­czące naprawy kolej­nych sys­te­mów pokła­do­wych.

20 sierp­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o zawar­ciu umowy z Przedsiębiorstwem Droppen F.G. Artur Gołdyn z Gdyni w spra­wie naprawy sys­temu powie­trza na powyż­szym okrę­cie. Prace będą kosz­to­wać zama­wia­ją­cego 147 tys. zło­tych brutto. Postępowanie prze­tar­gowe uru­cho­miono 31 lipca, a skła­da­nie ofert zapla­no­wano na 6 sierp­nia. W ostat­nich tygo­dniach do drugi suk­ces firmy Droppen F.G. Artur Gołdyn, wcze­śniej (za 23,5 tys. zło­tych) prze­pro­wa­dzi naprawę pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów.

Także w sierp­niu Komenda Portu Wojennego w Gdyni roz­strzy­gnęła postę­po­wa­nie prze­tar­gowe w spra­wie naprawy wyrzutni tor­pe­do­wych na ORP Orzeł. Była to kolejna próba zna­le­zie­nia wyko­nawcy, ostat­nia zakoń­czyła się 17 czerwca ze względu na brak ofert nie­pod­le­ga­ją­cych odrzu­ce­niu. W prze­targu, który ogło­szono 31 lipca zgło­siło się trzech ofe­ren­tów – zwy­cię­stwo przy­znano fir­mie Balt-Yard Sp. z o.o. z Gdyni, która wyce­niła swoje usługi na kwotę 44,5 tys. zło­tych brutto.

Źrodło: zbiam.pl