5 lutego Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego reali­za­cji usługi naprawy sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej SHL-101/TM znaj­du­ją­cej się na pokła­dzie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

Może Cię zainteresować:

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

5 lutego Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego reali­za­cji usługi naprawy sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej SHL-101/TM na ORP Kormoran. Czytaj dalej

Powyższe postę­po­wa­nie zostało uru­cho­mione 24 stycz­nia i reali­zo­wane w try­bie przy­spie­szo­nym. Już 28 stycz­nia doko­nano roz­strzy­gnię­cia – osta­tecz­nie zama­wia­jący otrzy­mał dwie oferty, które zostały zło­żone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (war­tość 90 tys. zło­tych) oraz Balt Yard Sp. z o.o. z Gdyni (war­tość 124 tys. zło­tych). Jedynym kry­te­rium pod­le­ga­ją­cym oce­nie była cena – zwy­cię­stwo przy­znano Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej S.A..

Według opisu zamó­wie­nia, sta­cja SHL-101/TM doznała awa­rii w sku­tek nie­szczel­no­ści układu hydrau­licz­nego ZZH. Wykonawca musi prze­pro­wa­dzić wery­fi­ka­cję układu hydrau­licz­nego, wyko­nać jego uszczel­nie­nie oraz czysz­cze­nie wraz z wymianą oleju. Po zakoń­czo­nej napra­wie zapla­no­wano uru­cho­mie­nie sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej oraz spraw­dze­nie popraw­no­ści dzia­ła­nia pod­czas reali­za­cji zada­nia na morzu.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)