18 lipca kon­cern Airbus poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu prób wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego NH90 Sea Lion zamó­wio­nego dla Deutsche Marine. Zakończenie prób otwiera drogę do roz­po­czę­cia dostaw seryj­nych wiro­pła­tów.

W pró­bach uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele zama­wia­ją­cego (agen­cji BAAINBw) oraz przy­szłego użyt­kow­nika. Objęły one m.in. misje poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze SAR, wspar­cie sił spe­cjal­nych, roz­po­zna­nie obsza­rów mor­skich. Łącznie dla Deutsche Marine zamó­wiono osiem­na­ście egzem­pla­rzy, pierw­szy z nich został obla­tany w grud­niu 2016 roku – mają zastą­pić obec­nie eks­plo­ato­wane Westland Sea King.

Program wymiany Sea Kingów to jeden z dwóch obej­mu­ją­cych zakupy nowych śmi­głow­ców dla Deutsche Marine. Obecnie Berlin roz­po­czął także pro­ce­durę mającą na celu około 22 wie­lo­za­da­nio­wych Westland Lynx, które sta­no­wią ważny ele­ment lot­ni­czy fre­gat rakie­to­wych. W tym przy­padku głów­nymi rywa­lami będą naj­praw­do­po­dob­niej Leonardo AW159 Wildcat oraz Sikorsky MH-60R Seahawk. Nie można wyklu­czyć, że od rywa­li­za­cji dołą­czy także kon­sor­cjum NHIndustries z NH90NFH oraz Airbus choćby z H160M.

Źródło: zbiam.pl