27 stycz­nia Rzecznik Prasowy Inspektoratu Uzbrojenia poin­for­mo­wał, że do dia­logu tech­nicz­nego zwią­za­nego z reali­za­cją pro­gramu Kondor zgło­siło się dzie­wię­ciu poten­cjal­nych ofe­ren­tów.

Zgodnie z ogło­sze­niem, które zostało opu­bli­ko­wane na stro­nach Inspektoratu Uzbrojenia, pod­mioty zain­te­re­so­wane udzia­łem miały czas na skła­da­nie wnio­sków do 21 stycz­nia. Ostatecznie swój akces zgło­siły: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Kaman Aerospace Co. (pro­du­cent śmi­głow­ców SH‑2 Super Seasprite), Bell Textron Inc., General Dynamics Mission Systems – Canada Inc. (ofe­ru­jąca pakiety głę­bo­kiej moder­ni­za­cji SH-2G Super Seasprite), WSK PZL-Świdnik S.A. (repre­zen­tu­jący kon­cern Leonardo mogący zaofe­ro­wać AW159 Wildcat), Enamor Sp. z o.o., Airbus Helicopters SAS (H160M bądź AS565 Panther), Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (repre­zen­tu­jący kon­cern Lockheed Martin MH-60R Seahawk) oraz Elbit Systems Ltd.. Spośród powyż­szych Inspektorat wybie­rze tych, któ­rzy otrzy­mają szcze­gó­łowe zapy­ta­nie infor­ma­cyjne.

Przypomnijmy, pro­gram Kondor zakłada zakup dla lot­nic­twa mor­skiego do ośmiu wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych zdol­nych m.in. do loka­li­zo­wa­nia i zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych. Dotychczas Inspektorat Uzbrojenia ogło­sił, że mak­sy­malna masa star­towa została ogra­ni­czona do 6500 kg, co sku­tecz­nie może ogra­ni­czyć kon­ku­ren­cję. Nowe wiro­płaty mają zastą­pić cztery obec­nie eks­plo­ato­wane SH-2G Super Seasprite i sta­no­wić uzu­peł­nie­nie dla czte­rech AW101. Wydaje się, że pro­gram może uzy­skać wysoki prio­ry­tet, gdyż firma Kaman Aerospace Co. zakoń­czyła pro­gram wspar­cia eks­plo­ata­cyj­nego pol­skich SH-2G, który był reali­zo­wany poprzez pro­ce­durę FMS – to zaś może dopro­wa­dzić do gwał­tow­nego ogra­ni­cze­nia goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej posia­da­nych wiro­pła­tów.

Źródło: zbiam.pl