19 lutego rząd Indii zatwier­dził zakup wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Sikorsky MH-60R Seahawk, które mają wzmoc­nić poten­cjał ope­ra­cyjny lot­nic­twa mor­skiego tego kraju.

Może Cię zainteresować:

Leonardo ma kontrakt na śmigłowce szkolne dla US Navy

Leonardo ma kontrakt na śmigłowce szkolne dla US Navy

Rząd Indii zatwier­dził zakup wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Sikorsky MH-60R Seahawk, które mają wzmoc­nić poten­cjał ope­ra­cyjny lot­nic­twa mor­skiego tego kraju. Czytaj dalej

Powyższa decy­zja ozna­cza, że pod­pi­sa­nie mię­dzy­rzą­do­wej umowy obej­mu­ją­cej ich sprze­daż, może nastą­pić w cza­sie pla­no­wa­nej wizyty pre­zy­denta Donalda Trumpa w Indiach. Departament Stanu auto­ry­zo­wał sprze­daż w kwiet­niu zeszłego roku, wów­czas mak­sy­malny pułap kon­traktu osza­co­wano na 2,6 mld dola­rów. Co cie­kawe, w ramach powyż­szej umowy zasy­gna­li­zo­wano moż­li­wość inte­gra­cji wiro­pła­tów z kie­ro­wa­nymi poci­skami Kongsberg NSM.

Dotychczas Lockheed Martin sprze­dał śmi­głowce MH-60R Seahawk do Stanów Zjednoczonych oraz trzech klien­tów eks­por­to­wych (poprzez pro­ce­durę FMS) – Australii, Danii oraz Arabii Saudyjskiej. Poza Indiami zain­te­re­so­wa­nie powyż­szą kon­struk­cją wyra­żają także Republika Korei, Wietnam, Meksyk. Dodatkowo MH-60R Seahawk został zgło­szony, poprzez PZL Mielec, do dia­logu tech­nicz­nego w pro­gra­mie Kondor w Polsce.

Źródło: zbiam.pl